Pretraživanje

Natječaj za prodaju nekretnine u suvlasništvu Grada Labina

Utorak, 20. Srpnja 2021. - 0:00

Na temelju točke IV. Zaključka, KLASA: 021-05/21-01/254, URBROJ: 2144/01-01-21-1, od 15. srpnja 2021. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, objavljuje Natječaj.

 
Izlaže se prodaji putem natječaja nekretnina u suvlasništvu Grada Labina oznake:

- k.č. 280, ULICA 9. SEPTEMBAR, ZGRADA, površine 49 m2, upisana u zk.ul. 1391,  k.o. Labin – Presika, u 13680/17280 dijela vlasništva.

 Suvlasnički dio Grada Labina na nekretnini se prodaje po početnoj cijeni od 104.000,00 kuna (stočetiritisućekuna). Početna cijena predstavlja procijenjenu tržišnu vrijednost suvlasničkog dijela nekretnine koju je utvrdio stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnine, g.Bruno Škopac, u procjembenom elaboratu, br.el. 015/21, od 19.06.2021. godine. 

U naravi se radi o ruševini u nizu, na kojoj je Grad Labin upisan kao suvlasnik u 13680/17280 dijela vlasništva.
Zgrada se nalazi unutar starogradske jezgre Grada Labina koja je zaštićena kao kulturno dobro (Urbana cjelina - Labin stari grad - registrirani spomenik kulturne baštine (reg. broj RRI-38) s kontaktnim zonama).
Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju „VIĐENO – KUPLJENO“.
Unutar obuhvata povijesne jezgre Starog Grada i kontaktne zone zaštite, rekonstrukcija postojećih građevina (i ruševina) kao i nova gradnja, moguća je uz prethodno odobrenje i posebne uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela te ostalih smjernica utvrđenih Urbanističkim planom uređenja Labina i Presike.
           


Uvjeti prodaje:
Utvrđuju se slijedeći uvjeti prodaje:

- pravo na podnošenje ponude imaju domaće fizičke i pravne osobe. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.

- kriterij za utvrđivanje najpovoljnijeg natjecatelja je najviša ponuđena cijena;

- natječaj se ponavlja u slučaju da dva ili više natjecatelja ponude istu najvišu cijenu;

- jamčevina iznosi 10% početne cijene (= 10.400,00 kn);

- rok za plaćanje kupoprodajne cijene (umanjene za iznos jamčevine) je 15 dana od primitka Zaključka o proglašenju najpovoljnijeg natjecatelja;

- propuštanje roka za plaćanje kupoprodajne cijene smatra se odustajanjem od kupnje i najpovoljniji natjecatelj gubi pravo na povrat jamčevine, a natječaj se ponavlja;

- kupoprodajni ugovor sklapa se u roku od 15 dana od uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene;

- porez na promet nekretnine kao i troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika i uknjižbe prava vlasništva u zemljišnoj knjizi snosi kupac;

- Grad Labin može odustati od prodaje suvlasničkog dijela nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

 

Jamčevina u iznosu 10.400,00 kuna (10% početne cijene), uplaćuje se u korist računa Grada Labina – IBAN - HR4523400091822200000, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. – Model: 68 – Poziv na broj odobrenja: 7757 i OIB ponuditelja.

 


Rok za podnošenje ponude istječe 04. kolovoza 2021. u 15:00 sati.

Dan zaprimanja ponude smatra se danom predaje.

Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.

Cjelokupni tekst Natječaja te pripajuće priloge preuzmite u nastavku.

Prilozi