Pretraživanje

Natječaj za prodaju nekretnina

Četvrtak, 19. Rujna 2019. - 0:00

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Labina KLASA: 022-05/19-01/2-240 URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 18. rujna 2019. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina prikupljanjem pismenih ponuda.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Labina i objave obavijesti o natječaju u dnevnom listu - Glasu Istre.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom GRAD LABIN „NE OTVARATI – ponuda za kupnju nekretnina“ i to poštom preporučeno ili neposredno u prijemnoj pisarnici Grada Labina, Titov trg 11 (prizemlje, soba broj 1).

Zainteresirani se za informacije o natječaju mogu obratiti Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina, soba broj 24 A – II kat ili na broj telefona 052/866 -823.

Cjelokupni tekst natječaja preuzmite u prilogu.

Prilozi