Pretraživanje

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Labina

Petak, 10. Lipnja 2022. - 0:00

Na temelju točke III. stavka 1. Odluke Gradskog vijeća Grada Labina o prodaji nekretnina KLASA: 024-03/22-03/25 URBROJ: 2163-4-01-22-1 od 01. lipnja 2022. godine („Službene novine Grada Labina“ broj 9/2022), Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju objavljuje natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Labina i to:

k.č. 327/6 (površine 2687 m2) upisana u zk.ul. 853 k.o. Novi Labin
k.č. 327/8 (površine 72 m2) upisana u zk.ul. 885 k.o. Novi Labin
k.č. 327/9 (površine 174 m2) upisana u zk.ul. 885 k.o. Novi Labin
sa pridržanim pravom nazadkupnje prodanih nekretnina po postignutoj kupoprodajnoj cijeni ukoliko kupac u roku od jedne (1) godine od zaključivanja ugovora o kupoprodaji ne podnese uredan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu i/ili ne započne gradnju u roku od tri (3) godine od pravomoćnosti građevinske dozvole.

 Rok za predaju ponuda ističe 20.06.2022. godine u 15:00 sati.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom GRAD LABIN „NE OTVARATI – ponuda za kupnju nekretnina“ i to poštom preporučeno ili neposredno u prijemnoj pisarnici Grada Labina, Titov trg 11 (prizemlje, soba broj 1).

 Cjelokupni tekst natječaja i grafički prikaz parcela preuzmite u prilogu.

Prilozi