Pretraživanje

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Labina

Grad Labin, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, na temelju točke IV. Zaključka, KLASA: 024-02/22-02/9, URBROJ: 2163-4-01-22-1, od 18. veljače 2022. godine, objavljuje Natječaj putem kojeg se izlažu prodaji sljedeće nekretnine u vlasništvu Grada Labina, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Pazinu, Zemljišnoknjižnog odjela Labin kako slijedi:

1.)   k.č. 291/1, RUŠEVINA, ULICA B.VERBANAC, površine 53 m2, upisana u k.o. Labin- Presika, zemljišnoknjižni uložak broj: 931, u 1/1 dijela vlasništva.

2.)   k.č. 292/2,  RUŠEVINA, ULICA 27. JULI, površine 27 m2, upisana u k.o. Labin- Presika, zemljišnoknjižni uložak broj: 933, u 1/1 dijela vlasništva.

 Nekretnine navedene pod rednim brojem 1. i 2. se izlažu prodaji skupno.

Ukupna početna cijena nekretnina koje se izlažu prodaji iznosi 80.200,00 kuna (osamdesettisuća-dvjesto-kuna).

Početna cijena nekretnina predstavlja zbroj procijenjenih tržišnih vrijednosti obaju nekretnina koje je utvrdio stalni sudski vještak za procjenu nekretnina, g.. Ante Bandić, u Procjembenim elaboratima tržišne vrijednosti nekretnina k.č. 291/1 i k.č. 292/2, k.o. Labin- Presika, od 15. studenog 2021. i 1. ispravkom od 14. veljače 2022. Sudski vještak je u elaboratima istaknuo  da predmetne nekretnine uvjetno mogu činiti cjelinu, odnosno da su pogodne da se izlože prodaji skupno.

U naravi se radi o ruševinama u nizu sa vidljivim ostacima nosivih zidova visine do 220 cm, bez instalacija i bilo kakvog vrjednijeg uređenja.

Nekretnine se nalaze unutar starogradske jezgre Grada Labina koja je zaštićena kao kulturno dobro (Urbana cjelina - Labin stari grad - registrirani spomenik kulturne baštine (reg. broj RRI-38) s kontaktnim zonama).

Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju „VIĐENO – KUPLJENO“.

Unutar obuhvata povijesne jezgre Starog Grada i kontaktne zone zaštite, rekonstrukcija postojećih građevina (i ruševina) moguća je uz prethodno odobrenje i posebne uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela te ostalih smjernica utvrđenih Urbanističkim planom uređenja Labina i Presike.

 UVJETI PRODAJE NEKRETNINA:
Utvrđuju se slijedeći uvjeti prodaje:

- pravo na podnošenje ponude imaju domaće fizičke i pravne osobe. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.

- kriterij za utvrđivanje najpovoljnijeg natjecatelja je najviša ponuđena cijena;

- ponuda se može podnijeti za svaku nekretninu zasebno ili za obje nekretnine skupno

- natječaj se ponavlja u slučaju da dva ili više natjecatelja ponude istu najvišu cijenu;

- jamčevina iznosi 10% početne cijene i to 8.020,00 kuna za nekretnine opisane pod točkom I. Natječaja;

- rok za plaćanje kupoprodajne cijene (umanjene za iznos jamčevine) je 15 dana od primitka Zaključka o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja;

- propuštanje roka za plaćanje kupoprodajne cijene smatra se odustajanjem od kupnje i najpovoljniji ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine, a natječaj se ponavlja;

- kupoprodajni ugovor sklapa se u roku od 15 dana od uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene;

- porez na promet nekretnina kao i troškove ovjere ugovora kod javnog bilježnika i uknjižbe prava vlasništva u zemljišnoj knjizi snosi kupac;

- Grad Labin može odustati od prodaje nekretnina u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

 Jamčevina u iznosu od 8.020,00 kuna (osamtisućadvadesetkuna) za nekretnine pod točkom I. Natječaja uplaćuje se u korist računa Grada Labina – IBAN - HR4523400091822200000, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. – Model: 68 – Poziv na broj odobrenja: 7757 i OIB ponuditelja.

 Rok za podnošenje ponude istječe 11. ožujka 2022. u 14:00 sati.

Dan zaprimanja ponude smatra se danom predaje.

Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.

Otvaranje ponuda održat će se odmah po isteku roka za predaju ponuda, dana 11. ožujka 2022. u 14.00 sati.

Zainteresirani kupci se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, na broj telefona 052/866-830 ili komunalni.odjel@labin.hr za dodatne informacije.
 

 

Prilozi


;