Pretraživanje

Natječaj za prodaju nekretnina u suvlasništvu Grada Labina

Srijeda, 17. Veljače 2021. - 0:00

Grad Labin, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, na temelju točke IV. Zaključka, KLASA: 021-05/21-01/33, URBROJ: 2144/01-01-21-1, od 04. veljače 2021. godine, objavljuje sljedeći Natječaj:


I.

Izlažu se prodaji putem natječaja sljedeći posebni dijelovi nekretnina u suvlasništvu odnosno vlasništvu Grada Labina, upisani u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Pazinu, Zemljišnoknjižnog odjela Labin kako slijedi:

1.) k.č. 206, ULICA, 27. JULA (sada Tomaso Lazzarini), površine 67 m2, ZGRADE, upisana u k.o. Labin- Presika, zk.ul. 225, i to:

2. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) s kojim je povezano pravo vlasništva na posebni dio nekretnine: prizemlje i I kat kuće na k.č. 206 (ranije k.č. Z-175/2 k.o. Labin) i pripadajući dio temelja i zračnog prostora,

u 13/16 (trinaest-kroz-šesnaest) dijela vlasništva.

Ulaz u predmetni posebni dio nekretnine (E-2) je moguć jedino iz posebnog dijela oznake E-2 na k.č. 207, k.o. Labin- Presika, koji je u vlasništvu treće osobe.

Nekretnina je u posjedu suvlasnika posebnog dijela oznake E-2 i vlasnika posebnog dijela oznake E-1 na k.č. 206, k.o. Labin- Presika.

U zemljišnim knjigama je na teret posebnog dijela koji se izlaže prodaji (oznake E-2) na k.č. 206, k.o. Labin- Presika upisana služnost prolaza preko prizemlja zgrade u korist k.č. 283, k.o. Labin- Presika.

Početna cijena suvlasničkog dijela (13/16 dijela vlasništva) posebnog dijela E-2 nekretnine k.č. 206, k.o. Labin- Presika iznosi 108.063,00 kune (stoosamtisuća-šezdesettrikune).

Početna cijena predstavlja procijenjenu tržišnu vrijednost utvrđenu po stalnom sudskom vještaku za procjenu nekretnina, g. Anti Bandiću, u Procjembenom elaboratu tržne vrijednosti posebnih dijelova k.č. 206 i 207, k.o. Labin – Preslika, izrađenom dana 28. studenog 2020. godine. 

           

2.) k.č. 207, ULICA 27. JULA (sada Tomaso Lazzarini), površine 60 m2, ZGRADE, upisana u k.o. Labin- Presika, zk.ul. 224 i to:

1. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) s kojim je povezano pravo vlasništva na posebni dio nekretnine: II kat sa tavanom i krovom i pripadajući dio temelja i zračnog prostora k.č. 207 (ranije k.č. Z-175/1 k.o. Labin),

u 1/1 dijela vlasništva.

Ulaz u predmetni posebni dio (E-1) je moguć jedino iz posebnog dijela oznake E-2 na k.č. 207, k.o. Labin- Presika, koja je u vlasništvu treće osobe.

Nekretnina je u posjedu vlasnika posebnog dijela oznake E-2 na k.č. 207, k.o. Labin- Presika.

Početna cijena posebnog dijela E-1 nekretnine k.č. 207, k.o. Labin- Presika iznosi 179.000,00 kuna (stosedamdesetdevettisućakuna).

Početna cijena predstavlja procijenjenu tržišnu vrijednost utvrđenu po stalnom sudskom vještaku za procjenu nekretnina, g. Anti Bandiću, u Procjembenom elaboratu tržne vrijednosti posebnih dijelova k.č. 206 i 207, k.o. Labin – Preslika, izrađenom 28. studenog 2020. godine. 

U naravi se radi o nekretninama u ruševnom stanju, neuseljive su bez izvođenja građevinskih radova, nemaju instalacije ni važeće komunalne priključke.

Posebni dijelovi nekretnine koji se izlažu prodaji čine prostornu i funkcionalnu cjelinu sa preostalim posebnim dijelovima unutar zgrade. Posebni dijelovi nisu primjereni za izvršavanje samovlasničkih prava, što je utvrđeno u Procjembenom elaboratu tržne vrijednosti posebnih dijelova k.č. 206 i 207, k.o. Labin – Preslika, izrađenom dana 28. studenog 2020. godine, po stalnom sudskom vještaku za procjenu nekretnina, g. Anti Bandiću.

Grad Labin nije u posjedu predmetnih nekretnina, pa je kupac dužan samostalno osigurati ulazak u posjed o svom trošku.

Zgrada se nalazi unutar starogradske jezgre Grada Labina koja je zaštićena kao kulturno dobro (Urbana cjelina – Labin stari grad – registrirani spomenik kulturne baštine (reg. broj RRI-38) s kontaktnim zonama).

Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju, „VIĐENO – KUPLJENO“.

Unutar obuhvata povijesne jezgre Starog Labina kontaktne zone zaštite, rekonstrukcija postojećih građevina (i ruševina) te nova gradnja, moguća je uz prethodno odobrenje i posebne uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela te ostalih smjernica utvrđenih Urbanističkim planom uređenja Labina i Presike.


Rok za podnošenje ponude istječe 04. ožujka 2021. u 15:00 sati.

Cjelokupni tekst Natječaja pogledajte u prilogu.

Prilozi