Pretraživanje

NATJEČAJ za prodaju građevne čestice u Poslovnoj zoni Vinež – II faza

Ponedjeljak, 02. Listopada 2017. - 0:00

Na temelju točke III. Odluka Gradonačelnika Grada Labina o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Labina KLASA: 022-05/17-01/02-335, URBROJ: 2144/01-01-17-1 od 25. rujna 2017. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju objavljuje NATJEČAJ za prodaju građevne čestice u Poslovnoj zoni Vinež – II faza.

Rok za podnošenje ponude je 15 dana od dana objave natječaja što znači od 02. listopada  2017. godine. Zadnji dan za dostavu ponuda je 17. listopada 2017. godine.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa oznakom: GRAD LABIN " NE OTVARATI - ponuda za kupnju GČ 1 PZ VINEŽ", poštom, preporučeno ili neposredno Prijemnoj službi Grada Labina, Titov trg 11, soba broj 1.

Zainteresirani se za informacije o natječaju mogu obratiti Upravnom odjelu za prostorno uređenje zaštitu okoliša i gradnju, soba broj 24 - II. kat - telefon: 052 866 822

Cijeli tekst natječaja sa grafičkim prikazom parcele koja se prodaje preuzmite u prilogu.

Prilozi