Pretraživanje

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Viši stručni suradnik za međunarodne projekte

Srijeda, 26. Kolovoza 2020. - 0:00

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte Grada Labina na temelju članka 17. i 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11.,4/18. i 112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

 
Viši stručni suradnik za međunarodne projekte - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 Posebni uvjeti:

-       Magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne struke ili tehničke struke

-       najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje engleskog i još jednog svjetskog jezika

-       poznavanje rada na računalu

 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

1.    životopis

2.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

3.    dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika diplome ili svjedodžbe)

4.    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit

5.    dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan mirovinski staž)

6.    dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne (1) godine, a koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

7.    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca računajući od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“)

8.    dokaz da kandidat/tkinja poznaje engleski jezik (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava koju nije potrebno ovjeravati)

9.    dokaz da kandidat/tkinja poznaje još jedan svjetski jezik (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava koju nije potrebno ovjeravati)

10.  dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava koju nije potrebno ovjeravati)

11.  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 
Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Za natječaj- prijam u službu višeg stručnog suradnika za međunarodne projekte” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno do 3. rujna 2020.

 Cjelokupni tekst Natječaja te opis poslova i podatke o plaći preuzmite u prilogu.

Prilozi