Pretraživanje

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme- Viši savjetnik za pravne poslove

Petak, 03. Siječnja 2020. - 0:00

Pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove Grada Labina na temelju članka 17. i 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11.,4/18. i 112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje natječaj  za prijam u službu na neodređeno vrijeme

 

Viši savjetnik za pravne poslove - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Posebni uvjeti:

-       Magistar struke ili stručni specijalist pravne struke

-       najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje engleskog jezika

-       poznavanje rada na računalu

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

1.    životopis

2.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

3.    dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika diplome ili svjedodžbe)

4.    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit

5.    dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

6.    dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje četiri (4) godine, a koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

7.    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama)

8.    dokaz da kandidat/tkinja poznaje engleski jezik (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava koju nije potrebno ovjeravati)

9.    dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava koju nije potrebno ovjeravati)

10.  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 
Na web stranici www.labin.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Labina biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

            Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Za natječaj- prijam u službu višeg savjetnika za pravne poslove” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno do 13. siječnja 2020. godine.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se provesti izbor te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju natječaja

Prilozi