Pretraživanje

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Viši savjetnik za komunalnu infrastrukturu

Petak, 18. Lipnja 2021. - 0:00

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,  61/11., 4/18. i  112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme Viši savjetnik za komunalnu infrastrukturu - (1 izvršitelj – m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:

-       Magistar ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili druge odgovarajuće tehničke struke
-       najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-       položen državni stručni ispit
-       poznavanje rada na računalu
-       poznavanje engleskog jezika

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

1.    životopis
2.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
3.    dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika svjedodžbe ili diplome)
4.    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit
5.    dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
6.    dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke  u trajanju od najmanje četiri (4) godine koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
7.    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca)
8.    dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
9.    dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
10.  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “NE OTVARATI- natječaj za prijam u službu višeg savjetnika za komunalnu infrastrukturu” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno do 28. lipnja 2021. godine.

 Cjelokupni tekst Natječaja te opis poslova i podatke o plaći preuzmite u prilogu.

Prilozi