Pretraživanje

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Referent za računovodstvo – analitički knjigovođa 1

Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Labina na temelju članka 17. i 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11. i 4/18.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Referent za računovodstvo – analitički knjigovođa 1 - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:

  • Srednja stručna sprema ekonomske struke ili gimnazija
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
  • poznavanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

1.    životopis

2.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

3.    dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika svjedodžbe)

4.    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit

5.    dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

6.    dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne (1) godine, a koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

7.    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama)

8.     dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava koju nije potrebno ovjeravati)

9.    vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 

Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom:

 “Za natječaj- prijam u službu referenta za računovodstvo – analitičkog knjigovođe 1“ u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Cjelokupni tekst Natječaja te opis poslova i podatke o plaći preuzmite u prilogu.

Prilozi


;