Pretraživanje

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme-Komunalno - prometni redar

Srijeda, 26. Kolovoza 2020. - 0:00

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.– u nastavku teksta ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, raspisuje Natječaj za prijem u službu Komunalno - prometni redar - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:

-       Srednja stručna u četverogodišnjem trajanju

-       najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu

-       poznavanje engleskog jezika

-       završen program osposobljavanja

-       vozačka dozvola B kategorije

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

 
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

1.    životopis

2.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, ili domovnice)

3.    dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika svjedodžbe)

4.    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit

5.    dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan mirovinski staž),

6.    dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke  u trajanju od najmanje jedne (1) godine koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

7.    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca računajući od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“)

8.    dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava koju nije potrebno ovjeravati)

9.    dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava koju nije potrebno ovjeravati)

10.  vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

11.  uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova prometnog redara ako je kandidat završio program osposobljavanja

12.  preslika vozačke dozvole

 Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: NE OTVARAJ - Natječaj za prijem u službu komunalno-prometnog redara” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno do 3. rujna  2020.

 Cjelokupni tekst Natječaja te opis poslova i podatke o plaći preuzmite u prilogu.

Prilozi