Pretraživanje

Natječaj za postavu privremenih objekata u Rapcu

Četvrtak, 13. Travnja 2017. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst i 8/13.), članka 6. Odluke o korištenju javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 19/10. i 3/16.), Odluke o naknadi za korištenje javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 19/10. i 7/12. ), i Plana lokacija ("Službene novine Grada Labina", broj 4/17.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu  lokacija za 2017. godinu.

Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Labin, Titov trg 11 "NE OTVARATI - PONUDA ZA LOKACIJE".

Rok za predaju ponuda ističe 10-og dana od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, 24. travnja  u 12:00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.          

U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

Poziv i obrazac prijave u prilogu.

Prilozi