Pretraživanje

Natječaj za imenovanje Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Labin

Srijeda, 22. Prosinca 2021. - 0:00

Na temelju članka 34. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» broj 125/19), članka  16. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Labin i Odluke Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Labin od 13.prosinca 2021. godine, Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Labin objavljuje Natječaj za imenovanje Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Labin ( 1 izvršitelj – m/ž)

Kandidati za imenovanje Zapovjednika JVP Labin trebaju ispunjavati slijedeće uvjete sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu

- da ima hrvatsko državljanstvo
- da ima najmanje višu stručnu spremu odnosno završen kratki stručni studij ili završen preddiplomski stručni studij
- položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
- najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
- da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.), i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)
- da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i movine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV), a koja su propisana Kaznenim zakonom („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
- da ima tjelesnu i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove

Mandat zapovjednika traje pet (5) godina

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. a dostavljaju se na adresu Javna vatrogasna postrojba Labin, Dubrova 84, Labin.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim omotnicama sa naznakom «NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA IMENOVANJE ZAPOVJEDNIKA»

Cjelokupni tekst Natječaja preuzmite u prilogu.

Prilozi