Pretraživanje

Natječaj za imenovanje Pročelnika/ce Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

Petak, 02. Prosinca 2022. - 0:00

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.– u nastavku teksta ZSN), Gradonačelnik Grada Labina, raspisuje Natječaj za imenovanje Pročelnika/ce Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:

-       Magistar struke ili stručni specijalist tehničke, pravne ili ekonomske struke

-       najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu

-       poznavanje engleskog i još jednog svjetskog jezika

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

1.    životopis

2.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnicu)

3.    dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika diplome ili svjedodžbe)

4.    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni stručni ispit

5.    dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

6.    dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke  u trajanju od najmanje pet (5) godina koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

7.    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama)

8.    dokaz da kandidat/kinja poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava koju nije potrebno ovjeravati)

9.    dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava koju nije potrebno ovjeravati)

10.  dokaz o poznavanju još jednog svjetskog jezika (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava koju nije potrebno ovjeravati)

11.  vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Cjelokupni tekst Natječaja te opis poslova i podatke o plaći pogledajte u prilogu.

Prilozi