Pretraživanje

Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte

Petak, 22. Srpnja 2022. - 0:00

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.– u nastavku teksta ZSN), Gradonačelnik Grada Labina, raspisuje Natječaj za imenovanje pročelnika/ce:

 Pročelnik/ca Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte - (1 izvršitelj – m/ž),  na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Posebni uvjeti:

-       Magistar struke ili stručni specijalist društveno humanističkog smjera

-       najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-       organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

-       položen državni stručni ispit

-       poznavanje rada na računalu

-       poznavanje engleskog i još jednog svjetskog jezika

 

Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ br. 107/07. i 118/12.) stručne uvjete  ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime,  adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

1.    životopis

2.    dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

3.    dokaz o stručnoj spremi  i struci (preslika diplome ili svjedodžbe)

4.    dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit
5.  dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

6.   dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke  u trajanju od najmanje pet (5) godina koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

7.     uvjerenje ili elektroničko izdano uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 3 mjeseca računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama)

8.   dokaz da podnositelj prijave poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava koju nije potrebno ovjeravati)

9.      dokaz o poznavanje engleskog jezika i još jednog svjetskog jezika (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava koju nije potrebno ovjeravati)

10.   vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije izbora predočiti izvornik.

Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu.

Okolnost da prijavitelji imaju položen državni stručni ispit, ne daje im prednost prilikom prijma u službu u odnosu na prijavitelje koji ispit nisu položili.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

U službu se prima uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, sukladno članku 26. ZSN-a.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “NE OTVARATI - Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte” u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno do 1. kolovoza 2022.

 Cjelokupni tekst Natječaja te opis poslova i podatke o plaći preuzmite u prilogu.

Prilozi