Pretraživanje

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Ponedjeljak, 07. Lipnja 2021. - 0:00

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13., 3/17. i 16/20.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/21-01/187, URBROJ: 2144/01-01-21-1 od 27. svibnja 2021. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup.

 
RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

 

1. Poslovni prostor u Labinu, Rudarska 2, površine 20,85 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 634 k.o. Novi Labin (SPORTSKI CENTAR “FRANKO MILETA”),

- namjena poslovnog prostora: trgovina sportskom opremom i/ili dodacima prehrane za sportaše,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 36,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 938,25 kuna.

 

2. Poslovni prostor u Rapcu, Obala Maršala Tita 21, površine 32,00 m2, sagrađen na k.č. 903/3 k.o. Rabac, prizemlje,

- namjena poslovnog prostora: frizerski salon,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 43,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1,720,00 kuna.

 

3. Poslovni prostor u Rapcu, Obala Maršala Tita 23, ukupne površine 38,00 m2, sagrađen na k.č. 903/3 k.o. Rabac,

- namjena poslovnog prostora: trgovina i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 43,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 2.042,50 kuna.

 

4. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 4, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: ured,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 693,75 kuna.

 5. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 10, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: ured,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 693,75 kuna.

 

6. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 13, površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: ured,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 337,50 kuna.

 

 

Uvjeti za davanje poslovnih prostora u zakup:

 

-       Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane na području Republike Hrvatske.

-       Poslovni prostor daje se u najam u postojećem „VIĐENOM STANJU“.

-       Svaki zahvat u poslovnom prostoru može se izvršiti isključivo uz prethodnu suglasnost vlasnika Grada Labina.

-       Sva eventualna ulaganja radi privođenja poslovnog prostora novoj namjeni ili ulaganja radi poboljšanja uvjeta rada idu na teret zakupnika.

-       Ishodovanje eventualnih dozvola i suglasnosti sukladno Zakonu o gradnji za radove iz predhodnog stavka, kao i sve troškove i rizik ishođenja potrebnih dozvola i suglasnosti za uređenje poslovnog prostora snosi zakupnik.

-       Kao kandidat za zakup neće se smatrati fizička ili pravna osoba koja ima dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Labinu i državnom proračunu po bilo kojoj osnovi.

-       Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

-       Ugovor o zakupu se sklapa u obliku javnobilježničke isprave na teret zakupnika.

-       Na cijenu zakupa obračunat će se PDV prema zakonom propisanoj stopi.

-       Ponuditelj koji bude izabran, dužan je po donošenju Odluke o najpovoljnijoj ponudi, a prije sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, dostaviti jamstvo u obliku solemnizirane bjanko zadužnice u iznosu od 50.000,00 kuna koja služi kao osiguranje plaćanja zakupnine i za sva davanja koja proizlaze iz zakupnog odnosa, kao i za sve troškove naplate istih.

-       Ponuditelji su obvezni izvršiti pregled poslovnog prostora. Kontakt osoba za pregled poslovnog prostora je Alen Paliska (099 2108546).

-       Temeljem izvršne Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklapa se Ugovor o zakupu kojim se reguliraju sva prava i obveze između Zakupodavca i budućeg zakupnika na način kako je to utvrđeno Zakonom o zakupu i kupoprodaju poslovnog prostora i Odlukom o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina.

-       Zakupodavac će predati odabranom ponuditelju poslovni prostor najkasnije u roku od osam (8) dana od potpisa Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

 
Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Detaljnije u priloženom Natječaju.

Prilozi