Pretraživanje

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Petak, 04. Prosinca 2020. - 0:00

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13., 3/17. i 16/20.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/20-01/2-327, URBROJ: 2144-01-01-20-1, od 03. prosinca 2020. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup.

 
RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

 
1. Poslovni prostor u Labinu, Rudarska 2, prizemlje, ukupne površine 20,85 m2, u zgradi sagrađenoj na k.č. 634 k.o. Novi Labin (SPORTSKI CENTAR “FRANKO MILETA”),

- namjenom poslovnog prostora: trgovina sportskom opremom i/ili dodacima prehrane za             sportaše,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 36,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 938,25 kuna.

 
2. Poslovni prostor u Labinu, Aldo Negri 20, prizemlje, površine 31,28 m2, u zgradi sagrađenoj na k.č. 1057 k.o. Novi Labin

- namjena poslovnog prostora: turistička agencija i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima     koji se mogu obavljati u stambenim prostorima.

            - početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 25,00 kn (PDV nije uključen),

            - jamčevina: 977,50 kuna.

 
3. Poslovni prostor u Labinu, 1. maja 4, prizemlje, površine 50,00 m2, u zgradi sagrađenoj na k.č. 299, k.o. Labin-Presika,

- namjena poslovnog prostora: trgovina autohtonim istarskim suvenirom i proizvodom i/ili              proizvodima koji imaju oznaku „Hrvatska kvaliteta“ te „Izvorno hrvatsko“,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 20,00 kn (PDV nije uključen)

- jamčevina: 1.250,00 kuna

NAPOMENA: U poslovnom prostoru nalazi se oprema u vlasništvu bivšeg zakupnika u vrijednosti 20.788,00 kuna, a sve sukladno Nalazu sudskog vještaka- Procjena vrijednosti izvedenih radova i vrijednosti opreme u poslovnom prostoru na adresi 1. maja 4, Labin, izrađenog od Ljubomira Buršića, stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo, od 24. lipnja 2020.godine. Uz ponudu za predmetni poslovni prostor, natjecatelj je dužan priložiti potpisanu izjavu kojom se obvezuje preuzeti i otkupiti opremu od prijašnjeg zakupnika poslovnog prostora.

4.  Poslovni prostor u Labinu, Titov trg 8, prizemlje, površine 59,65 m2, sagrađen na k.č. 406, k.o. Labin-Presika,

            - namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost     sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

            - početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 25,00 kn (PDV nije uključen),

            - jamčevina: 1.864,06 kuna.

 
5. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 4, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

            - namjena poslovnog prostora: ured,

            - početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

            - jamčevina: 693,75 kuna.

 

6. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 7, površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

            - namjena poslovnog prostora: ured,

            - početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

            - jamčevina: 337,50 kuna.

 
 7. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 10, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

            - namjena poslovnog prostora: ured,

            - početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

            - jamčevina: 693,75 kuna.

 
8. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 13, površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

            - namjena poslovnog prostora: ured,

            - početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

            - jamčevina: 337,50 kuna.


PONUDA I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 1. Ponuda mora sadržavati:

a)    uredno ispunjen obrazac ponude za zakup poslovnog prostora,

b)    izvadak iz registra Trgovačkog suda ili obrtnog registra/obrtnica ili prijava u Registar poreznih obveznika – obrazac RPO (za djelatnosti slobodnih zanimanja) ili drugi odgovarajući dokument izdan od strane nadležnog tijela kojim se dokazuje obavljanje registrirane djelatnosti,

c)    dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica ili virmanski nalog),

d)    potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Labina o podmirenim obvezama prema Gradu po bilo kojoj osnovi,

e)    potvrda Porezne uprave, da nema nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu,

f)     za poslovni prostor pod rednim brojem 1. i 4. potrebno je dostaviti potpisanu izjavu o preuzimanju opreme od prijašnjeg korisnika poslovnog prostora.

 
Svi prilozi mogu se podnijeti u originalu, ovjerenom ili običnom presliku.

Ponuditelj koji bude izabran, dužan je, po donošenju Odluke o najpovoljnijoj ponudi, a prije sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, dostaviti na uvid izvornike dokumenata u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom.

 

2. Jamčevina se uplaćuje na računa Grada Labina: HR 4523400091822200000 - jamčevina za zakup poslovnog prostora, s pozivom na broj HR 68 7811 – OIB.

 
3. Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

 
4. Rok za predaju ponuda ističe 14. prosinca 2020., u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

5. Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

6. Otvaranje ponuda neće biti javno, iz razloga što je gradska uprava Grada Labina ograničila rad sa strankama, a radi prevencije širenja koronavirusa (COVID 19).


Cjelokupni tekst Natječaja te obrazac zahtjeva preuzmite u prilogu.
 

Prilozi