Pretraživanje

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Petak, 03. Travnja 2020. - 0:00

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13. i 3/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/20-01/2-30, URBROJ: 2144-01-01-20-1 od 17. ožujka 2020. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup.

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

 
1. Poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 2, površine 23,00 m2, prizemlje, sagrađen na 651/1 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: postolarska radnja,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 18,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 517,50 kuna.

 
Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

4. Rok za predaju ponuda ističe 8-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

5. Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme otvaranja ponuda.  

6. Otvaranje ponuda neće biti javno, iz razloga što je gradska uprava Grada Labina ograničila rad sa strankama, a radi prevencije širenja koronavirusa (COVID 19).

7. Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku i koje su nepotpune, neće se razmatrati.


Cjelokupni tekst Natječaja te obrazac zahtjeva preuzmite u prilogu.

Prilozi