Pretraživanje

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15. i 2/18.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12., 7/13. i 3/17.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/19-01/2-109 URBROJ: 2144-01-01-19-1 od 18. travnja 2019. godine, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup.


RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

1. Poslovni prostor u Rapcu, Obala Maršala Tita 21, površine 32,00 m2, sagrađen na k.č. 903/3 k.o. Rabac, prizemlje,
- namjena poslovnog prostora: frizerski salon,
- početni iznos mjesečne zakupnine: 72,00 kn (PDV nije uključen),
- jamčevina: 2.880,00 kuna.


Uvjeti za davanje poslovnih prostora u zakup:

- Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane na području Republike Hrvatske.
- Poslovni prostor daje se u najam u postojećem „VIĐENOM STANJU“.
- Sva eventualna ulaganja radi privođenja poslovnog prostora namjeni idu na teret zakupnika.
- Svaki zahvat u poslovnom prostoru može se izvršiti isključivo uz prethodnu suglasnost vlasnika Grada Labina.
- Kao kandidat za zakup neće se smatrati fizička ili pravna osoba koja ima dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Labinu i državnom proračunu po bilo kojoj osnovi.
- Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.
- Ugovor o zakupu se sklapa u obliku javnobilježničke isprave na teret zakupnika.
- Na cijenu zakupa obračunat će se PDV prema zakonom propisanoj stopi.
- Ponuditelj koji bude izabran, dužan je po donošenju Odluke o najpovoljnijoj ponudi, a prije sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, dostaviti jamstvo u obliku solemnizirane bjanko zadužnice u iznosu od 50.000,00 kuna koja služi kao osiguranje plaćanja zakupnine i za sva davanja koja proizlaze iz zakupnog odnosa, kao i za sve troškove naplate istih.
- Ponuditelji su obvezni izvršiti pregled poslovnog prostora. Kontakt osoba za pregled poslovnog prostora je Alen Paliska (099 2108546).

- Temeljem izvršne Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklapa se Ugovor o zakupu kojim se reguliraju sva prava i obveze između Zakupodavca i budućeg zakupnika na način kako je to utvrđeno Zakonom o zakupu i kupoprodaju poslovnog prostora i Odlukom o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina.
- Zakupodavac će predati odabranom ponuditelju poslovni prostor najkasnije u roku od osam (8) dana od potpisa Ugovora o zakupu poslovnog prostora.


PONUDA I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

1. Ponuda mora sadržavati:
a) uredno ispunjen obrazac ponude za zakup poslovnog prostora,
b) izvadak iz registra Trgovačkog suda ili obrtnog registra/obrtnica kojim se dokazuje obavljanje registrirane djelatnosti
c) dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica ili virmanski nalog),
d) potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Labina o podmirenim obvezama prema Gradu po bilo kojoj osnovi,
e) potvrda Porezne uprave, da nema nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu.

Svi prilozi mogu se podnijeti u originalu, ovjerenom ili običnom presliku.
Ponuditelj koji bude izabran, dužan je, po donošenju Odluke o najpovoljnijoj ponudi, a prije sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, dostaviti na uvid izvorne dokumente u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom.

2. Jamčevina se uplaćuje na računa Grada Labina: HR 4523400091822200000 - jamčevina za zakup poslovnog prostora, s pozivom na broj HR 68 7811 – OIB.

3. Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

4. Rok za predaju ponuda ističe 8-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.


Cjelokupni tekst natječaja i obrazac zahtjeva preuzmite u prilogu.

Prilozi


;