Pretraživanje

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

 

1. Poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 4, površine 10,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 823 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 36,00 kn (PDV nije uključen),

 jamčevina: 450,00 kuna.

           

2. Poslovni prostor u Labinu, Trg labinskih rudara 7, površine 15,00 m2, prizemlje, sagrađen na 716 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 36,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 675,00 kuna.

 

3. Poslovni prostor u Labinu, Zelenice 27, površine 32,00 m2, prizemlje, sagrađen na 626 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili ured i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 36,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1.440,00 kuna.

 
4. Poslovni prostor u Rapcu, Obala Maršala Tita 25, prizemlje, ukupne površine 58,00 m2, (60m2) sagrađen na k.č. 897 k.o. Rabac

- namjena poslovnog prostora: ugostiteljstvo i/ili trgovina autohtonim istarskim suvenirom i proizvodom i proizvodima koji imaju oznaku „Hrvatska kvaliteta“ te „Izvorno hrvatsko“,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 72,00 kn

- jamčevina: 5.220,00 kuna.

NAPOMENA: U poslovnom prostoru se nalazi bankomat.


5. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 2, površine 36,00 m2, prizemlje, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: ured,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1.350,00 kuna.

 
6. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 6, površine 18,00 m2, prizemlje, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: ured,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 675,00 kuna.

 
7. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 3, površine 37,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: ured,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1.387,50 kuna.

 
8. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 4, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: ured,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 693,75 kuna.

 
9. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 11, površine 18,50 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: ured,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 693,75 kuna.

 
10. Poslovni prostor u Labinu, Katuri 17, ured broj 13, površine 9,00 m2, I kat, sagrađen na 362/2 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: ured,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 337,50 kuna.


Uvjeti za davanje poslovnih prostora u zakup:

 • Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane na području Republike Hrvatske.
 • Poslovni prostor daje se u najam u postojećem „VIĐENOM STANJU“.
 • Sva eventualna ulaganja radi privođenja poslovnog prostora namjeni idu na teret zakupnika.
 • Svaki zahvat u poslovnom prostoru može se izvršiti isključivo uz prethodnu suglasnost vlasnika Grada Labina.
 • Kao kandidat za zakup neće se smatrati fizička ili pravna osoba koja ima dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Labinu i državnom proračunu po bilo kojoj osnovi.
 • Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.
 • Ugovor o zakupu se sklapa u obliku javnobilježničke isprave na teret zakupnika.
 • Na cijenu zakupa obračunat će se PDV prema zakonom propisanoj stopi.
 • Ponuditelj koji bude izabran, dužan je po donošenju Odluke o najpovoljnijoj ponudi, a prije sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, dostaviti jamstvo u obliku solemnizirane bjanko zadužnice u iznosu od 50.000,00 kuna koja služi kao osiguranje plaćanja zakupnine i za sva davanja koja proizlaze iz zakupnog odnosa, kao i za sve troškove naplate istih. 
 • Ponuditelji su obvezni izvršiti pregled poslovnog prostora. Kontakt osoba za pregled poslovnog prostora je Alen Paliska (099 2108546).
 • Temeljem izvršne Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklapa se Ugovor o zakupu kojim se reguliraju sva prava i obveze između Zakupodavca i budućeg zakupnika na način kako je to utvrđeno Zakonom o zakupu i kupoprodaju poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11. i 64/15.) i Odlukom o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10. )
 • Zakupodavac će predati odabranom ponuditelju poslovni prostor najkasnije u roku od osam (8) dana od potpisa Ugovora o zakupu poslovnog prostora.


Ponuda mora sadržavati:

a)    uredno ispunjen obrazac ponude za zakup poslovnog prostora,

b)    izvadak iz registra Trgovačkog suda ili obrtnog registra/obrtnica ili prijava u Registar poreznih obveznika – obrazac RPO (za djelatnosti slobodnih zanimanja) ili drugi odgovarajući dokument izdan od strane nadležnog tijela kojim se dokazuje obavljanje registrirane djelatnosti

c)    dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica ili virmanski nalog),

d)    potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Labina o podmirenim obvezama prema Gradu po bilo kojoj osnovi,

e)    potvrda Porezne uprave, da nema nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu.


Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

Cjelokupni tekst Natječaja te obrazac zahtjeva preuzmite u prilogu.
 
 

Prilozi


;