Pretraživanje

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Četvrtak, 20. Srpnja 2017. - 0:00

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11. i 64/15.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12. i 7/13.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/17-01/2-240 URBROJ: 2144-01-01-17-1 od 14. srpnja 2017. godine, Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup.

 
Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, u 12:00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

 Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

 Cjelokupni tekst natječaja preuzmite u prilogu.

Prilozi