Pretraživanje

Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

Srijeda, 12. Travnja 2017. - 0:00

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11. i 64/15.), članka 6. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 5/10. i 13/10.), Odluke o zonama za određivanje zakupa poslovnog prostora u Gradu Labinu („Službene novine Grada Labina“ broj 4/09., 17/09., 2/12. i 7/13.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Labina o raspisivanju natječaja za davanje poslovnog prostora u zakup oznake KLASA: 022-05/17-01/2-78 URBROJ: 2144-01-01-17-1 od 03. travnja 2017. godine, Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina raspisuje Natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup

 


I. RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SLIJEDEĆIH POSLOVNIH PROSTORA:

 

1. Poslovni prostor u Labinu, Titov trg 1/2, površine 35,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 396 k.o. Labin - Presika,

- namjena poslovnog prostora: trgovina autohtonim istarskim suvenirom i proizvodom i/ili proizvodima koji imaju oznaku „Hrvatska kvaliteta“ te „Izvorno hrvatsko“ i/ili kancelarija,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 25,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1.093,75 kuna.

 

2. Poslovni prostor u Labinu, Titov trg 8, površine 59,65 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 406 k.o. Labin - Presika,

- namjena poslovnog prostora: trgovina i/ili kancelarija i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 25,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1.864,06 kuna.

- U poslovnom prostoru se nalazi oprema i inventar u vlasništvu Grada Labina, koja se daje na korištenje bez naknade, uz uvjet da je zakupnik održava u ispravnom stanju.

 

3. Poslovni prostor u Labinu, Stari trg 2, površine 23,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 395 k.o. Labin - Presika,

- namjena poslovnog prostora: atelje, atelje-galerija,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 4,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 115,00 kuna.

 

4. Poslovni prostor u Labinu, Paolo Sfeci 1, prizemlje, ukupne površine 40,00 m2, sagrađen na k.č. 415 k.o. Labin-Presika.

- namjena poslovnog prostora: caffe-bar i/ili kancelarija i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 25,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1.250,00 kn

- U poslovnom prostoru se nalazi oprema i inventar u vlasništvu Grada Labina, koja se daje na korištenje bez naknade, uz uvjet da je zakupnik održava u ispravnom stanju.

 

5. Poslovni prostor u Labinu, Slobode 3, površine 80,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 973 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina i/ili kancelarija i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kuna/m2 (PDV nije uključen),

- jamčevina: 3.000,00 kuna.

 

6. Poslovni prostor u Labinu, Slobode 3, površine 21,55 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 973 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: skladište,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 30,00 kuna/m2 (PDV nije uključen),

- jamčevina: 808,12 kuna.

 

7. Poslovni prostora u Labinu, Trg labinskih rudara 2, površine 23,00 m2, prizemlje, sagrađen na 651/1 k.o. Labin,

- namjena poslovnog prostora: postolar,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 18,00 kn (PDV nije uključen),

 jamčevina: 517,50 kuna.

            NAPOMENA: U poslovnom prostoru se nalazi oprema i inventar u vlasništvu bivšeg zakupnika u vrijednosti od 13.000,00 kuna, koju budući zakupnik može preuzeti. U protivnom, ista će biti uklonjena iz poslovnog prostora.

 

8. Poslovni prostora u Labinu, Trg labinskih rudara 7, površine 40,00 m2, prizemlje, sagrađen na 716 k.o. Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda),

- početni iznos mjesečne zakupnine: 18,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 900,00 kuna.

 

9. Poslovni prostor u Labinu, Rudarska 9, površine 64,00 m2, prizemlje, sagrađen na k.č. 826 i k.č. 831/1 sve k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 18,00 kuna/m2 (PDV nije uključen),

- jamčevina: 1.440,00 kuna.

 

10. Poslovni prostora u Labinu, Prilaz Griža 9, površine 42,00 m2, prizemlje, sagrađen na 31/17 k.o. Novi Labin,

- namjena poslovnog prostora: trgovina (osim prehrambenih proizvoda) i/ili djelatnost sukladno Pravilniku o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorima,

- početni iznos mjesečne zakupnine: 15,00 kn (PDV nije uključen),

- jamčevina: 768,60 kuna.

 

11. Poslovni prostor u Labinu, Vinež 166, prizemlje, ukupne površine 200,00 m2, sagrađen na k.č. 1805/1 k.o. Novi Labin

- namjena poslovnog prostora: ugostiteljstvo,

- početni iznos mjesečne zakupnine po m2: 10,00 kn

- jamčevina: 2.500,00 kn

- U poslovnom prostoru se nalazi oprema i inventar u vlasništvu Grada Labina, koja se daje na korištenje bez naknade, uz uvjet da je zakupnik održava u ispravnom stanju.

 

II. NAPOMENE:

- Poslovni prostor daje se u najam u postojećem „VIĐENOM STANJU“.

- Sva eventualna ulaganja radi privođenja poslovnog prostora namjeni idu na teret zakupnika.

- Svaki zahvat u poslovnom prostoru može se izvršiti isključivo uz prethodnu suglasnost vlasnika Grada Labina.

- Kao kandidat za zakup neće se smatrati fizička ili pravna osoba koja ima dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Labinu i državnom proračunu po bilo kojoj osnovi.

- Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 (pet) godina.

- Ugovor se sklapa u obliku javnobilježničke isprave na teret zakupnika.

- Na cijenu zakupa obračunat će se PDV prema zakonom propisanoj stopi.

- Ponuditelj koji bude izabran, dužan je po donošenju Odluke o najpovoljnijoj ponudi, a prije sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, dostaviti jamstvo u obliku solemnizirane bjanko zadužnice u iznosu od 50.000,00 kuna koja služi kao osiguranje plaćanja zakupnine i za sva davanja koja proizlaze iz zakupnog odnosa, kao i za sve troškove naplate istih.

 

III. UVJETI  NATJEČAJA:

1. Pravo sudjelovanja imaju državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane na području Republike Hrvatske.

            Ne mogu se zajednički natjecati dva ili više natjecatelja.

 

2. Ponuda mora sadržavati:

a) uredno ispunjen obrazac ponude za zakup poslovnog prostora,

b) izvadak iz registra Trgovačkog suda ili obrtnog registra/obrtnica ili prijava u Registar poreznih obveznika – obrazac RPO (za djelatnosti slobodnih zanimanja) ili drugi odgovarajući dokument izdan od strane nadležnog tijela kojim se dokazuje obavljanje registrirane djelatnosti, a za poslovni prostor pod rednim brojem 3. potrebno je dostaviti dokaz da je isti član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika ili HDLU-a,

            c) dokaz o uplaćenoj jamčevini (uplatnica ili virmanski nalog),

            d) potvrdu Upravnog odjela za proračun, financije i društvene djelatnoszi Grada Labina o podmirenim obvezama prema Gradu po bilo kojoj osnovi,

            e) potvrda Porezne uprave, da nema nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu.

 

            Svi prilozi mogu se podnijeti u originalu, ovjerenom ili običnom presliku.

            Ponuditelj koji bude izabran, dužan je, po donošenju Odluke o najpovoljnijoj ponudi, a prije sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, dostaviti na uvid izvorne dokumente u Upravni odjel za komunalne djelatnosti.

 

3. Jamčevina se uplaćuje na računa Grada Labina: HR 4523400091822200000 - jamčevina za zakup poslovnog prostora, s pozivom na broj HR 68  7811 – OIB.

4. Pisane ponude se podnose u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom “NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA”, unutarnja sa imenom i adresom ponuditelja, podnose se u Grad Labin, na adresu Titov trg 11.

5. Rok za predaju ponuda ističe 15-og dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Labina, u 12:00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

6. Krajnji rok za predaju ponuda je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda u prostorijama Grada Labina, Titov trg 11.

7. Otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja.

 8. Ponude ponuditelja koje nisu podnesene u roku i koje su nepotpune, neće se razmatrati.

 9. Ugovor će se sklopiti sa ponuditeljem koji ispunjava sve uvjete iz natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.

 10. Gradonačelnik Grada Labina zadržava pravo da ne prihvati ni jednu prispjelu ponudu.

 11. Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina će se vratiti u roku od osam (8) dana od zaključivanja natječaja, dok se onom ponuditelju koji bude utvrđen kao najpovoljniji uračunava u zakupninu za prostor.

      U slučaju odustajanja od zakupa poslovnog prostora, jamčevina se ne vraća. Ponuditelju koji odustane od ponude do javnog otvaranja ponuda, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja izjave o odustanku od ponude.


12. Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisivanje natječaja zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Labina ili na telefon 866-863, 099 2108546.

Prilozi