Pretraživanje

Mjere potpora iz 2014.

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA I SUBVENCIJA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA LABINA U 2014. GODINI
Financijska sredstva u vidu potpora dodjeljuju se kroz dvije mjere:

1. POTPORA ZA POČETNIKE
2. POTPORA ZA  ZAPOŠLJAVANJE

Pravo na potporu imaju poslodavci registrirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02 i 63/07) te se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa prebivalištem / sjedištem na području Grada Labina te osobe sa stalnim prebivalištem na području Grada Labina od 2013. i dalje koje se samozapošljavaju registracijom obrta ili trgovačkog društva izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Labin, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Poslodavac također ne smije imati drugu tvrtku ili obrt koja je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije. Pravo na potporu nemaju poslodavci koji zapošljavaju, odnosno osobe koje se samozapošljavaju za djelatnost trgovine i djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.

1. POTPORA ZA POČETNIKE

Pravo na potporu za početnike ostvaruju poduzetnici registrirani nakon 30.6.2013. Iznos potpore iznosi najviše 10.000,00 kuna (bez PDV-a) po poduzetniku.
Potpora se može dodijeliti isključivo za izradu poslovnog plana, investicijske studije, plana marketinga i slično, nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera, ishođenje dokumentacije potrebne za odobravanje poticajnih kredita za poslovanje i drugih poticajnih sredstava (troškovi javnog bilježnika, troškovi procjene vrijednosti nekretnina, troškovi sudskih vještaka, troškovi projektno-tehnološke dokumentacije, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, te ishođenja raznih dozvola), dopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje. Sredstva potpore za početnike uplaćuju se na žiro račun korisnika nakon što dostavi presliku podmirenih računa kojima dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i preslike izvatka sa žiro računa iz kojeg je vidljivo da je račun ili više njih podmireno. Sredstva se dodjeljuju isključivo za troškove sa datumom fakture nakon 01. siječnja 2014. godine.

2. POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Pravo na potporu ostvaruju poslodavci za novozaposlene osobe i osobe koje su se samozaposlile otvaranjem obrta ili trgovačkog društva od 1. studenog 2013. godine. Pravo na potporu može se ostvariti samo za zapošljavanje osobe koja je prijavljena na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Pula, Ispostava Labin (u nastavku: Ispostava Labin) kao nezaposlena osoba neprekidno najmanje 30 dana prije zapošljavanja. Iznimno, pravo na potporu ostvaruje se za zapošljavanje osobe neovisno o prijavi u Ispostavi Labin, ukoliko joj je to prvo zaposlenje u roku do 6 mjeseci nakon završetka redovnog školovanja.
Najkraće razdoblje zadržavanja radnika na poslu kao uvjet za ostvarivanje prava na potporu za zapošljavanje je 180 dana, što se dokazuje sklopljenim ugovorom o radu. Iznos potpore za zapošljavanje iznosi 850,00 kuna mjesečno za trajanja ugovora o radu, a najduže 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora. Poslodavac ima pravo zatražiti povrat sredstava za najviše 3 novozaposlene osobe. Tražitelj potpore mora dostaviti potvrdu Ispostave Labin da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje novozaposlene osobe temeljem programa mjera za zapošljavanje od strane HZZ.

Isplata odobrenih potpora za svaku novozaposlenu osobu vršit će se kvartalno i to retroaktivno u roku od 7 dana od dana dostave Gradu Labinu preslika isplatnih lista za novozaposlene osobe s obračunom obveznih doprinosa, isplaćenim obveznim doprinosima, preslikom obrasca JOPPD  te preslikama izvadaka žiro računa kao dokazima o izvršenim uplatama za svaki mjesec rada. U slučaju raskida ugovora o radu koji nije uvjetovan krivnjom radnika ili zahtjevom
radnika za sporazumni prekid radnog odnosa prije isteka 180 dana poslodavac je dužan izvršiti povrat dobivenih sredstava po osnovi ostvarene potpore za poticanje zapošljavanja. U slučaju smanjivanja broja zaposlenika poslodavac je dužan vratiti dobivena sredstava po osnovi ostvarene potpore srazmjerno broju otpuštenih radnika. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 01. prosinca 2014. godine. Ukupna financijska sredstva koja će biti dodijeljena kroz dvije mjere poticaja u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 1. prosinca 2014. godine iznose 450.000,00 kuna. Korisnik potpore ostvaruje pravo na samo jednu potporu po ovom Pozivu (Potpora za početnike ili Potpora za zapošljavanje).

Korisnici potpore u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpore ne smiju imati nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Labinu te nepodmirenih dospjelih dugovanja s osnove poreza, mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja. Odluku o dodjeli potpore donosi Gradonačelnik Grada Labina na temelju prijedloga Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2014. godini. Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore te predmetni Javni poziv može se preuzeti u Gradu Labinu, Ured Grada, Titov trg 11, soba broj 6, I. kat te na internetskom portalu Grada Labina www.labin.hr.

Ostale informacije možete zatražiti na telefonu broj 866-817 Grad Labin, Ured Grada – stručni suradnici za gospodarstvo i razvoj.

Zahtjev za dodjelu potpore za svaku pojedinu mjeru, sastavni je dio ovog Javnog poziva.

Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2014. godini na adresu: Grad Labin, Ured Grada, Titov trg 11 ili se predaje osobno u pisarnicu Grada Labina.

Ured Grada, kao i Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2014. godini mogu zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a koju su korisnici potpore dužni dostaviti u naznačenom roku. U protivnom će se takav zahtjev smatrati nepotpunim. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13.), Grad Labin kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti, Grad Labin objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada Labina. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Labina, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

Prilozi


;