Pretraživanje

Mjere potpora iz 2013.

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA I SUBVENCIJA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA LABINA U 2013. GODINI

Financijska sredstva u vidu potpora dodjeljuju se kroz četiri mjere:

  1. POTPORA ZA UVOĐENJE INOVACIJA U PROIZVODNJU
  2. POTPORA ZA POČETNIKE
  3. POTPORA ZA ULAGANJE U STANDARDE KVALITETE
  4. POTPORA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE u GOSPODARSTVU.

1. POTPORA ZA UVOĐENJE INOVACIJA U PROIZVODNJU

Iznos potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju iznosi najviše 5.000,00 kuna (bez PDV-a) po poduzetniku. Korisnici potpore mogu biti poduzetnici proizvodne djelatnosti sa sjedištem u  Gradu Labinu, a koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02 i 63/07) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva. Potpora se može dodijeliti isključivo za: izradu ili nabavu naprava, alata, opreme i računalnih programa neophodnih za uvođenje inovacije u proizvodnju. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 01. prosinca 2013. godine.

2. POTPORA ZA POČETNIKE

Iznos potpore za početnike iznosi najviše 5.000,00 kuna (bez PDV-a) po poduzetniku. Korisnici potpore mogu biti poduzetnici sa sjedištem u Gradu Labinu i iznimno poduzetnici koji imaju poslovnicu ili izdvojeni pogon na području Grada Labina, a temeljem Odluke o utvrđivanju deficitarnih djelatnosti od općeg interesa za Grad Labin („Službene novine Grada Labina“, broj 15/09) obavljaju deficitarnu djelatnost, te koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02 i 63/07) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva i registrirani su nakon 30.06.2012. godine. Potpora se može dodijeliti isključivo za izradu poslovnog plana, investicijske studije, plana marketinga i slično, nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera, ishođenje dokumentacije potrebne za odobravanje poticajnih kredita za poslovanje i drugih poticajnih sredstava (troškovi javnog bilježnika, troškovi procjene vrijednosti nekretnina, troškovi ishođenja obrazaca boniteta, troškovi sudskih vještaka, troškovi projektno-tehnološke dokumentacije, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, te ishođenja raznih dozvola), dopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 01. prosinca 2013. godine.

3. POTPORA ZA ULAGANJE U STANDARDE KVALITETE

Iznos potpore za ulaganje u standarde kvalitete iznosi najviše 5.000,00 kuna (bez PDV-a)  po poduzetniku. Korisnici potpore mogu biti poduzetnici sa sjedištem u Labinu i iznimno poduzetnici koji imaju poslovnicu ili izdvojeni pogon na području Grada Labina, a temeljem Odluke o utvrđivanju deficitarnih djelatnosti od općeg interesa za Grad Labin („Službene novine Grada Labina“, broj 15/09) obavljaju deficitarnu djelatnost, te koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02 i 63/07) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva. Potpora se može dodijeliti isključivo za: konzultantske usluge ili edukaciju kod uvođenja sustava i standarda kvalitete, certificiranje sustava, certificiranje proizvoda - dokaz o sukladnosti, troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i drugih znakova kvalitete. Potpora se dodijeljuje i za kupnju osnovnih sredstava, informatičke opreme i poslovnog softvera te sitnog inventara neophodnog za unaprijeđenje kvalitete u proizvodnom, odnosno poslovnom procesu. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 01. prosinca 2013. godine.

4. POTPORA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U GOSPODARSTVU

Iznos potpore za ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije u gospodarstvu iznosi najviše 5.000,00 kuna (bez PDV-a) po poduzetniku, . Korisnici potpore mogu biti poduzetnici sa sjedištem u Labinu i iznimno poduzetnici koji imaju poslovnicu ili izdvojeni pogon na području Grada Labina, a temeljem Odluke o utvrđivanju deficitarnih djelatnosti od općeg interesa za Grad Labin („Službene novine Grada Labina“, broj 15/09) obavljaju deficitarnu djelatnost, te koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02 i 63/07) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva. Potpora se može dodijeliti isključivo za: financiranje troškova izrade projekta, kupnju i ugradnju solarnih kolektora, sustava za filtriranje vode, ugradnju vanjske stolarije s izostaklom, termo fasadu, bioplinska postrojenja, čime se štedi potrošnja energije, vode i ujedno smanjuje emisija štetnih tvari u okoliš. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 01. prosinca 2013. godine. Ukupna financijska sredstva koja će biti dodijeljena kroz četiri mjere poticaja u razdoblju od od 1. siječnja 2013. do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 1. prosinca 2013. iznose 410.000,00 kuna. Korisnik potpore ostvaruje pravo na samo jednu potporu po ovom Pozivu. Korisnici potpore u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpore ne smiju imati nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Labinu. Odluku o dodjeli potpore donosi Gradonačelnik Grada Labina na temelju prijedloga Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2013. godini. Sredstva potpore uplaćuju se na žiro račun korisnika nakon što dostavi presliku podmirenih računa kojima dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i preslike izvatka sa žiro računa iz kojeg je vidljivo da je račun ili više njih podmireno. Isplata sredstva može se izvršiti i cesijom na račun dobavljača, a sve u roku od 90 dana od donošenja ove Odluke. Sredstva za mjere pod rednim brojem 1., 3. i 4. dodjeljuju se isključivo za troškove sa datumom fakture nakon 01. siječnja 2013. godine. Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore te predmetni Javni poziv može se preuzeti u Gradu Labinu, Ured Grada, Titov trg 11, soba broj 6, I. kat te na internetskom portalu Grada Labina www.labin.hr. Ostale informacije možete zatražiti na telefonu broj 866-817 Grad Labin, Ured Grada – stručni suradnici za gospodarstvo i razvoj. Zahtjev za dodjelu potpore za svaku pojedinu mjeru, sastavni je dio ovog Javnog poziva. Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Labina u 2013. godini na adresu: Grad Labin, Ured Grada, Titov trg 11 ili se predaje osobno u pisarnicu Grada Labina. Ured Grada, kao i Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2013. godini mogu zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a koju su korisnici potpore dužni dostaviti u naznačenom roku. U protivnom će se takav zahtjev smatrati nepotpunim. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.   Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13.), Grad Labin kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti, Grad Labin objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada Labina. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Labina, a u svrhu radi koje su prikupljeni.                                                                      

Prilozi


;