Pretraživanje

Poticaji i subvencije poduzetnicima

Gospodarstvo i potpore > Poticaji i subvencije poduzetnicima

d79f7c7ff3252149bab090017307037c.jpg (48 KB)POTICAJI I SUBVENCIJE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

Grad Labin je unazad pet godina kroz različite mjere potpora i subvencija poduzetnicima dodijelio 1.639.593,01 kuna bespovratnih sredstava. U trgovačkim društvima ili obrtima kojima su potpore odobrene bilo je zaposleno 936 naših sugrađana od čega je 119 novozaposlenih u okviru 95 odobrenih potpora za početnike. U 2017. godini bile su aktivne tri mjere: za početnike, subvencije za stručnu izobrazbu zaposlenika i subvencije za nabavu opreme i inventara.  Poduzetnici registrirani nakon 30.6.2016. ostvarili su pravo na potporu od maksimalnih 7.000,00 kuna za troškove nastale kod pokretanja posla.

Kod subvencija poduzetnicima se priznavalo do 50% opravdanog troška (bez PDV-a), odnosno za stručnu izobrazbu zaposlenika najviše do 2.500,00 kuna (bez PDV-a), a kod subvencije za nabavu opreme i inventara do 5.000,00 kuna (bez PDV-a)  s time da su iz posljednje mjere isključene djelatnosti trgovine, smještaja i pripreme i usluživanje hrane i pića.  U Proračunu za 2017. za ove je mjere bilo je osigurano 350.000,00 kuna.  Do 24. studenog  2017. godine održane su tri sjednice  Povjerenstva  za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Labina. Odobrena je 71 potpora te je iskorišteno svih 350.000,00 kuna planiranih sredstava. Javni poziv je zatvoren  27. studenog 2017. godine zbog iskorištenja sredstava. 

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA I SUBVENCIJA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA LABINA ZA 2018. GODINU 

Raspisuje se Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništva Grada Labina za 2018. godinu. Financijska sredstva u vidu nepovratnih potpora i subvencija dodjeljuju se kroz dvije mjere:
 
1. POTPORA ZA POČETNIKE i
2. SUBVENCIONIRANJE NABAVE OPREME I INVENTARA. 
 
Pravo na bespovratnu potporu i subvenciju imaju poduzetnici registrirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, te se svrstavaju u mikro i male subjekte malog poduzetništva sa sjedištem na području Grada Labina izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Labin, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Poduzetnik također ne smije imati drugu tvrtku ili obrt koja je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije.

POTPORA ZA POČETNIKE 

Pravo na potporu za početnike ostvaruju poduzetnici registrirani nakon 30.6.2017. i s najmanje jednom samozaposlenom ili zaposlenom osobom na neodređeno vrijeme i na puno radno vrijeme. Iznos potpore iznosi najviše 7.500,00 kuna (bez PDV-a) po poduzetniku za trajanja ovog Poziva.

U Proračunu Grada Labina za 2018. godinu za potpore za početnike planirano je 90.000,00 kuna, odnosno indikativno 12 potpora u maksimalnom iznosu od 7.500,00 kuna (bez PDV-a).

Potpora se može dodijeliti za troškove nastale u fazi pokretanja gospodarske djelatnosti, odnosno: nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, troškove nastale prilikom izrade planova i studija (poslovni plan, marketing plan, investicijska studija, studija utjecaja na okoliš i slično), ishođenje dokumentacije potrebne za odobravanje poticajnih kredita za poslovanje i drugih poticajnih sredstava (troškovi javnog bilježnika, troškovi procjene vrijednosti nekretnina, troškovi sudskih vještaka, troškovi projektno-tehnološke dokumentacije te ishođenja raznih dozvola), potrebnu izobrazbu uz osnovnu djelatnost, informatičko obrazovanje, te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak.

Sredstva potpore za početnike uplaćuju se na žiro račun korisnika nakon što dostavi presliku podmirenih računa kojima dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i preslike izvatka sa žiro računa iz kojeg je vidljivo da je račun ili više njih podmireno. Sredstva se dodjeljuju isključivo za troškove sa datumom fakture nakon 01. siječnja 2018. godine.

SUBVENCIONIRANJE NABAVE OPREME I INVENTARA

Subvencije se dodjeljuju za troškove nabave opreme i inventara u iznosu od 20.000,00 kuna (bez PDV-a) po poduzetniku za trošak opreme i inventara čija vrijednost prelazi 100.000,00 kuna (bez PDV-a).

Poduzetnik mora imati najmanje jednu samozaposlenu ili zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme i na puno radno vrijeme.

U Proračunu Grada Labina za 2018. godinu za subvencioniranje nabave opreme i inventara planirano je 300.000,00 kuna, odnosno 15 subvencija u iznosu od 20.000,00 kuna (bez PDV-a).

Sredstva subvencije uplaćuju se na žiro račun poduzetnika nakon što dostavi presliku podmirenih računa kojima dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i preslike izvatka sa žiro računa iz kojeg je vidljivo da je račun ili više njih podmireno. Sredstva se dodjeljuju isključivo za troškove sa datumom fakture nakon 01. siječnja 2018. godine.

Detaljne informacije o raspisanom Javnom pozivu nalaze se u privitku ispod teksta.

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA / PROJEKATA UDRUGA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA U PODRUČJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZA 2018. GODINU

AKTUALNI NATJEČAJI ZA PODUZETNIKE I OBRTNIKE
INFORMACIJE O DRŽAVNIM POTICAJIMA
INFORMACIJE O REGIONALNIM POTICAJIMA
INFORMACIJE O PROGRAMIMA FINANCIJSKE POMOĆI
INFORMACIJE O CIJENAMA KOMUNALNIH USLUGA

Kontakt osoba:
Patricija Terković
Savjetnica za gospodarstvo i razvoj
Tel. +385 52 866 817
email: patricija.terkovic@labin.hr

ARHIVA MJERA POTPORA IZ 2017.
ARHIVA MJERA POTPORA IZ 2016.
ARHIVA MJERA POTPORA IZ 2015.

ARHIVA MJERA POTPORA IZ 2014.
ARHIVA MJERA POTPORA IZ 2013.  


Obavještavamo Vas da se od dana 03. prosinca 2018. godine, zbog isteka roka, zatvara Javni poziv poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina za 2018. godini oznake KLASA: 022-05/18-01/2-201, URBROJ: 2144/01-01-18-1 od 04. lipnja 2018. godine.

Prilozi


;