Pretraživanje

Mandatna komisija

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 31. i članka 43. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina», broj 9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na konstituirajućoj sjednici 7. lipnja 2021. godine, donijelo je Rješenje o izboru Mandatne komisije


U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Labina izabiru se:

1. Vesna Šćira – Knapić, predsjednica
2. Piero Glavičić, član
3. Nenad Boršić, član.

Prilozi


;