Pretraživanje

Lokalni program za mlade Grada Labina na javnoj raspravi do 17. srpnja 2015.

Petak, 10. Srpnja 2015. - 13:22

Grad Labin otvara Savjetovanje sa zainteresiranom javnošcu o Nacrtu prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Labina.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošcu provodi se o nacrtima onih opcih akata kojima Grad Labin ureduje pitanja iz svog djelokruga, a cijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe gradana ili ureduju druga pitanja od interesa za opcu dobrobit gradana i pravnih osoba na podrucju Grada Labina. Savjetovanje i ukljucivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz odredenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvacanja ciljeva politike, ali i uocavanja slabosti i negativnih ucinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Krajnji je cilj olakšati interakciju s gradanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje gradana u javnom životu.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Labina možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz nacrt dokumenta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu jasmina.mr@labin.hr najkasnije do petka, 17. srpnja 2015. godine.

Nacrt prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Labina

Obrazloženje Nacrta prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Labina

Obrazac za sudjelovanje u Savjetovanju

Svi dokumenti dostupni su i na linku http://www.labin.hr/node/6234.