Pretraživanje

Javne površine

Komunalne djelatnosti i promet > Javne površine, koncesijska odobrenja i koncesije > Javne površine

Javne površine u vlasništvu Grada Labina mogu se koristiti za postavu kioska, štandova, informativnih i reklamnih panoa i stalaka, drugih naprava, pokretnih radnji za prodaju roba i usluga, zabavnih radnji, cirkuskih šatora i prateće opreme, ugostiteljskih terasa, stolova stolica, tribina, podija, privremeni smještaj građevinskog materijala, drva za ogrjev, održavanje manifestacija i slično.  Druge površine na području Grada Labina predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Labina, a može se koristiti za gore navedene namjene do privođenja namjeni određenoj provedbenim planom.

Održavanje javnih površina u smislu održavanja čistoće, zelenih površina i dječjih igrališta povjereno je gradskom poduzeću 1.Maj Labin d.o.o. Poslovi se obavljaju prema Godišnjem programu. 

Uvjeti i način korištenja javnih i drugih površina utvrđeni su Odlukom o korištenju javnih i drugih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 19/10.) Naknada za korištenje javnih i drugih površina utvrđena je Odlukom o naknadi za korištenje javnih i drugih površina u Gradu Labinu ("Službene novine Grada Labina" broj 19/10.). Izdavanje rješenja, te način korištenja javnih i drugih površina na području Grada Labina u nadležnosti je Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Labina.

_contact icon.png (64 KB) Kontakt osoba:

Alen Paliska
Stručni suradnik za stanove, poslovne prostore i javne površine
Tel. +385 52 866 863
email: alen.paliska(at)labin.hr

Prilozi


;