Pretraživanje

Komunalna naknada

Komunalne djelatnosti i promet > Stanovi i poslovni prostori > Komunalna naknada

Komunalna naknada je prihod Proračuna Grada. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

  • odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

  • stambenog prostora 
  • poslovnog prostora 
  • garažnog prostora
  • građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
  • neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Obveznici plaćanja komunalne naknade dužni su u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe isto prijaviti Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, koji je ovlašten te podatke prikupljati i provjeravati. Prema Odluci o komunalnoj naknadi ( Službene novine Grada Labina br. 13/10, 13/11 i 4/16) komunalna naknada obračunava se na osnovu visine vrijednosti boda, zone (prema položaju), vrsti djelatnosti, i površini nekretnine. Ukupna cijena = B x Kz x Kn x m2

I. Vrijednost boda (B) iznosi 0,36 kn/m2 prema Odluci o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B), (Službene novine Grada Labina 18/10)

II. Na području Grada utvrđuju se tri zone ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti određenog područja,

III. Ovisno o namjeni prostora, određen je koeficijent namjene Kn.
_contact icon.png (64 KB) Kontakt osoba:

Viši referent za komunalnu naknadu - vježbenik
Sandra Barković
Tel. +385 52 866 835
email: sandra.barkovic(at)labin.hr

Prilozi


;