Pretraživanje

Komisija za izbor i imenovanja

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 31. i članka 45. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina», broj 9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16.,2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na konstituirajućoj sjednici 7. lipnja 2021. godine, donijelo je slijedeće Rješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanjaU Komisiju za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Labina izabiru se:

1. Lari Zahtila, predsjednik
2. Rasim Halilović, član
3. Alenka Verbanac, članica
4. Valdi Gobo, član
5. Tanja Pejić, članica

Prilozi


;