Pretraživanje

Javno savjetovanje u podrucju Pilot programa „Prostori (su)djelovanja“

Utorak, 04. Studenog 2014. - 13:58

U petak je u prostorijama Grada Labina održano javno savjetovanje o društvenom Centru u lokalnoj zajednici. Grad Labin u suradnji sa udrugom za mlade Alfa Albona prijavio je sudjelovanje u Pilot-programu u kojem ce zajedno sa ostalim organizacijama civilnog društva i gradanima planirati i ustrojiti buduci društveno-kulturni centar u gradu - "Zgradu društvenog poduzetništva Labin", multifunkcionalni društveno-kulturni i edukacijski centar za organizacije civilnog društva, koje bi uz korištenje tog prostora, preko društvene komponente rada cijele zgrade koristile i ostale sadržaje u zgradi, a koji ce se definirati metodom primjene procesa sudionicke demokracije.

Odabrani gradovi, medu kojim je i Labin, imaju priliku dobiti podršku Nacionalne zaklade i suradnickih organizacija (Ured za udruge, ministarstva, zaklade i sl.) za daljnji razvoj projektnih prijava i pripreme za natjecaje koji su najavljeni za prvi kvartal 2015. godine. Cilj ovog Pilot programa je metodom javnog savjetovanja, odnosno primjenom procesa sudionicke demokracije definirati sadržaje u buducoj zgradi. Proces Pilot programa sastoji se od nekoliko faza: podrška procesu sudjelovanja, javna savjetovanja o društvenim centrima, osmišljavanje održivog modela, te priprema projekata razvoja društveno-kulturnih centra za prijavu na natjecaje.  

Cilj savjetovanja bio je da se utvrde potrebe i izrazi potreba za financiranjem Studije održivosti društvenog Centra. Rok za dostavu zahtjeva za financiranjem je 05. studeni 2014. godine, te ce se nakon odobrenja financiranja Studije od strane Nacionalne zaklade zakljuciti sporazum o razvojnoj suradnji. Savjetovanje je moderirala predsjednica Udruge SMART gda. Zvijezdana Schulz Vugrin, dok je pilot program predstavila Sanja Dobric, strucna suradnica u Gradu Labinu, a prijedlog organizacije društvenog centra predsjednik udruge za mlade Alfa Albona, Alen Halilovic.

Javnom savjetovanju prisustvovalo je ukupno 42 gradana raznih struktura, predstavnika organizacija civilnog društva (predstavnici udruge za mlade Alfa Albona, predstavnici Udruge osoba s invaliditetom, predstavnici Crvenog križa, predstavnici Udruge umirovljenika i Sindikata umirovljenika), predstavnika javne vlasti u Gradu Labinu. Sudionici su dobrovoljno prisustvovali javnom savjetovanju odazvavši se na dostavljeni i javno objavljeni poziv.  

Podrška Nacionalne zaklade u procesu javnog savjetovanja i zajednickog djelovanja omogucuje gradovima da u suradnji sa strucnjacima i lokalnim dionicima prakticno provedu cjelokupni postupak ukljucivanja gradana u utvrdivanje namjene prostora koji ce postati društveni (društveno-kulturni) centar, a koji ce biti prostor javnosti u cijem ce su-upravljanju sudjelovati korisnici i cjelokupna zainteresirana javnost grada.


Prilozi