Pretraživanje

Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području grada Labina u 2022. godini.

Ponedjeljak, 11. Srpnja 2022. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj  9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21, Gradonačelnik Grada Labina 11. srpnja 2022. godine, raspisuje Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području grada Labina u 2022. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta te za opremu i radove za postavljanje sunčananih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u mrežnom radu, na području grada Labina.

Cilj projekta je povećanje korištenje obnovljivih izvora energije te smanjenje režijskih troškova za kućanstva na području Grada Labina.

Financijska sredstva za realizaciju navedenog Javnog poziva osigurana su u proračunu Upravnog odljela za gospodarstvo i EU projekte, Programu Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u iznosu od 50.000,00 kuna.

Planira se odobrenje 5 do 10 bespovratnih subvencija za za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane u 2022. godini u iznosu do 10.000,00 po korisniku.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 01. studenog 2022. godine.

Cjelokupni tekst Javnog poziva te pripadajući obrasci dostupni u prilogu.

Prilozi