Pretraživanje

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam

Ponedjeljak, 08. Srpnja 2019. - 0:00

Gradonačelnik Grada Labina, na temelju članka 17. Odluke o davanju stanova u najam (pročišćeni tekst) („Službene novine Grada Labina“ broj 3/15.), po prijedlogu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, dana 1. srpnja 2019. godine, objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam. 

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Labina ima punoljetni državljanin Republike Hrvatske koji ispunjava slijedeće uvjete:

  • da podnositelj zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva imaju prebivalište na području Grada Labina, s time da podnositelj zahtjeva mora imati prebivalište na području Grada Labina najmanje posljednjih 10 godina bez prekida,
  • da podnositelj zahtjeva ili članovi njegova obiteljskog domaćinstva nemaju u najmu stan u vlasništvu Grada Labina, stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu na području Republike Hrvatske,
  • da podnositelj zahtjeva ili članovi njegova obiteljskog domaćinstva nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,
  • da ukupni prosječni mjesečni netto prihod podnositelja zahtjeva i članova obiteljskog domaćinstva ostvaren u prethodnoj godini ne prelazi 50% posljednjeg objavljenog iznosa prosječne mjesečne netto plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj po članu (na dan objave Javnog poziva),
  • da podnositelj zahtjeva ili članovi njegova obiteljskog domaćinstva nemaju nepodmirenih dugovanja prema Gradu Labinu,
  • da se podnositelj zahtjeva ili članovi njegova obiteljskog domaćinstva nisu doveli u nepovoljni stambeni status prodajom ili darovanjem obiteljske kuće ili stana.
  • Gore navedeni uvjeti su kumulativni.

Lista prvenstva utvrđuje se na osnovi sljedećih uvjeta i mjerila:

1. dužina prebivališta podnositelja zahtjeva na području Grada Labina,
2. broj godina radnog staža podnositelja zahtjeva,
3. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
4. broj djece na redovnom školovanju,
5. godine života,
6. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
7. zdravstveno stanje,
8. socijalno stanje.

Za podnošenje zahtjeva po ovom Pozivu utvrđuje se rok od 30 dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno do 07. kolovoza 2019.

Cjelokupni tekst Javnog poziva te pripadajuće obrasce preuzmite u prilogu.

Po izvršenom bodovanju svakog pravovremeno podnesenog zahtjeva formiran je PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM ZA RAZDOBLJE OD ČETIRI GODINE, a sve sukladno odredbama Odluke o davanju stanova u najam (Službene novine Grada Labina broj 3/2015) i Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam, KLASA: 022-05/19-01/2-186, URBROJ: 2144/01-01-19-1, od 01. srpnja 2019. godine.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste prvenstva i na izvršeno bodovanje i to u roku 8 (osam) dana od dana objave ovog prijedloga liste prvenstva na oglasnoj ploči Grada Labina, dakle najkasnije do 18. listopada 2019.

Zaključak i Prijedlog liste  preuzmite u prilogu.

Po dovršenom postupku po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam, KLASA: 022-05/19-01/2-186, URBROJ: 2144/01-01-19-1, od 01. srpnja 2019. godine i Odluci o davanju stanova u najam (Službene novine Grada Labina broj 3/2015), objavljuje se konačna Lista prvenstva za davanje stanova u najam za razdoblje od četiri godine

Prilozi