Pretraživanje

Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme održavanja manifestacija LABINA ART REPUBLIKE

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10- lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18. i 5/19.- pročišćeni tekst), članka 7. Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 17/17., 2/18, i 13/18.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme održavanja manifestacija LABINA ART REPUBLIKE

29. lipanj (Subota)  -  KAWASAKI 3P  - koncert

10. srpanj (Srijeda) - ZORAN PREDIN & DAMIR KUKURUZOVIĆ - Labin jazz festival

11. srpanj (Četvrtak) - JASNA BILUŠIĆ - Labin jazz festival

18. srpanj (Četvrtak) - SHPEENA DOX - Festival dokumentarnog filma

19. srpanj (Petak) - SHPEENA DOX + ELIS LOVRIĆ - Koncert

20. srpanj (Subota) - SHPEENA DOX - Festival dokumentarnog filma

25. srpanj (Četvrtak) - AMIRA MEDUNJANIN - koncert

01. kolovoz (Četvrtak) - FRANKA BATELIĆ - koncert

08. kolovoz (Četvrtak) - CRNA KUTIJA - Kazališna predstava – Ri Teatar

15. kolovoz (Četvrtak) - GORAN KARAN - koncert

17. kolovoz (Subota) - DOGMA    ONE POSSIBLE OPTION - koncert

23. kolovoz (Petak) - ŠUMSKA BAJKA - Predstava za djecu - Ri teatar

29. kolovoz (Četvrtak) - LOELL DUINN - Etno koncert + AV show

 LOKACIJA korištenja javne površine u starom gradu kod špine sukladno grafičkom prikazu

  • ponuda za korištenje javne površine daje se isključivo za sve navedene događaje u vrijeme održavanja manifestacije LABINA ART REPUBLIKE
  • namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost,
  • početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 5.200,00 kuna
  • korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju

 NAPOMENA:

korisnik lokacije obavezan je:

  • postaviti tipiziranu drvenu kućicu veličine do 8,0 m2 za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti,
  • obavezan je osigurati razglasnu, rasvjetnu i binsku opremu te tehničko i produkcijsko osoblje (ton majstor i pomoćni radnik) adekvatno za održavanje koncerta,
  • u suradnji sa Upravnim odjelom za društvene djelatnosti Grada Labina koordinirati prije navedenim događajima, te sudjelovati u organizaciji istih.

 
OPĆI UVJETI:

  • ponuda za korištenje javne površine daje se isključivo za sve manifestacije kao jedna ponuda,
  • dodijeljena lokacija se mora koristiti sukladno utvrđenoj namjeni, u skladu sa Odlukom o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina, te drugim pozitivnim propisima,
  • nije dozvoljeno davanje dodijeljenih lokacija u podzakup.

U slučaju nepoštivanja, prethodno navedenih uvjeta, Grad Labin ima pravo ukinuti Rješenje o korištenju dodijeljenih javne površine bez prava na naknadu štete.    

 
SADRŽAJ PISANE PONUDE:                                                                 

1.      Uredno ispunjeni obrazac za ponudu,

2.      izvadak iz registra Trgovačkog suda ili Obrtnog registra/obrtnica ili prijava u Registar poreznih obveznika – obrazac RPO (za djelatnosti slobodnih zanimanja) ili drugi odgovarajući dokument izdan od strane nadležnog tijela kojim se dokazuje obavljanje registrirane djelatnosti,

3.      Potvrda nadležnog odjela Gradske uprave o podmirenim obvezama prema Gradu Labinu po bilo kojoj osnovi,

4.      Dokaz o uplaćenoj jamčevini,

5.      Dokaz o posjedovanju tipizirane drvene kućice veličine do 8,0 m2

6.      Dokaz o posjedovanju opreme:

- razglasna oprema: 3-sistemski razglas, minimalna izlazna snaga 2x800 W

- rasvjetna oprema: minimalno 8 LED montažnih rasvjetnih reflektora

- binska oprema: minimalno 2x binski aktivni monitor, 2x vokalni mikrofon, 1x mikrofonski set za ozvučene standardnih bubnjeva, 2x mikrofon za ozvučenje gitarskih pojačala.

7.      Reference o iskustvu u organizaciji koncerata

 Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Labina: HR 4523400091822200000 – jamčevina za korištenje javne površine, s pozivom na broj HR 68 – 1740 – OIB, u visini od 50% početnog iznosa poreza na korištenje javne površine.

 
DOSTAVA PONUDE:

           Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Labin, Titov trg 11 "NE OTVARATI - manifestacije LABIN ART REPUBLIKA".

            Rok za predaju ponuda ističe 8-og dana od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.          

            U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

            Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.


Cjelokupni tekst Javnog poziva te pripadajući grafički prikaz i obrazac zahtjeva preuzmite u prilogu.

Prilozi


;