Pretraživanje

Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije - Noć Grada Labina

Utorak, 02. Kolovoza 2022. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst, 8/13., 3/16. i 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20., 1/21.), članka 5. Odluke o korištenju javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 14/19.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije  -   NOĆ GRADA LABINA – 13. kolovoza 2022. godine.

1.    Lokacija 1.

-       namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost,

-       lokacija se sastoji od:      a – površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje (12,00 m2)

b – površine za postavu ugostiteljske terase (25,00 m2)

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 1.850,00 kuna,

-       korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,

-       korisnik je dužan pridržavati se odredba priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

2.    Lokacija 2.

-       namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost,

-       lokacija se sastoji od:      a – površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje (20,00 m2)

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 1.000,00 kuna

-       korisnik je dužan pridržavati se odredba priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

3.    Lokacija 3.

-       namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost,

-       lokacija se sastoji od:      a – površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje (20,00 m2)

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 1.000,00 kuna

-       korisnik je dužan pridržavati se odredba priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

4.    Lokacija 4.

-       namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost,

-       lokacija se sastoji od:      a - površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje (12,00 m2)

b -  površine za postavu ugostiteljske terase (25 m2)

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 1.850,00 kuna

-       korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,

-       korisnik je dužan pridržavati se odredba priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

5.    Lokacija 5.

-       namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost,

-       lokacija se sastoji od:      a – površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje (12,00 m2)

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 600,00 kuna

-       korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,

-       korisnik je dužan pridržavati se odredba priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

6.    Lokacija 6.

-       namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost (dozvoljena je prodaja fritula i dr. vrsta uštipaka i palačinki),

-       korisnik lokacije može koristiti štand maksimalne dimenzije 3,00 x 2,00 m,

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 600,00 kuna,

-       korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,

-       korisnik je dužan pridržavati se odredba priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

7.    Lokacija 7.

-       namjena lokacije: trgovačka djelatnost (dozvoljena je prodaja bombona, kokica i šećerne vate),

-       korisnik lokacije može koristiti štand maksimalne dimenzije 3,00 x 2,00 m,

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 600,00 kuna

-       korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju

8.    Lokacija 8.

-       namjena lokacije: trgovačka djelatnost (dozvoljena je prodaja plodina i kokica),

-       korisnik lokacije može koristiti štand maksimalne dimenzije 2,00 x 1,50 m,

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 300,00 kuna

9.    Lokacija 9.

-       namjena lokacije: trgovačka djelatnost (dozvoljena je prodaja balona i igračka),

-       korisnik lokacije može koristiti štand maksimalne dimenzije 2,00 x 1,50 m,

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 300,00 kuna

10.   Lokacija 10.

-       namjena lokacije: trgovačka djelatnost (dozvoljena je prodaja plodina i kokica),

-       korisnik lokacije može koristiti štand maksimalne dimenzije 2,00 x 1,50 m,

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 300,00 kuna

11.   Lokacija 11.

-       namjena lokacije: trgovačka djelatnost (dozvoljena je prodaja balona i igračka),

-       korisnik lokacije može koristiti štand maksimalne dimenzije 2,00 x 1,50 m,

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 300,00 kuna

12.   Lokacija 12.

-       namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost,

-       lokacija se sastoji od:      a – površine za postavu ugostiteljskog šanka (10,00 m2)

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 500,00 kuna

-       korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,

-       korisnik je dužan pridržavati se odredba priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

 Plan i raspored lokacija je određen grafičkim prikazom u prilogu.


DOSTAVA PONUDE:

Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Labin, Titov trg 11, Labin, sa napomenom: "NE OTVARATI – NOĆ GRADA LABINA 2022.".

Rok za predaju ponuda ističe 8 (osmi) dan od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 10. kolovoz 2022. godine u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisani poziv zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, na telefon 866-863 ili putem e-maila: komunalni.odjel@labin.hr

Cjelokupni Javni poziv i pripadajuće priloge preuzmite u nastavku.

Prilozi