Pretraživanje

Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacija Petrova i Noć grada Labina

Srijeda, 05. Lipnja 2019. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), članka 7. Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 17/17., 2/18, i 13/18.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacija

-       16. FEŠTA PETROVA – 29. lipanj 2019. godine

-       NOĆ GRADA LABINA – 17. kolovoza 2019. godine

1.    Lokacija 1.

-       namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost,

-       lokacija se sastoji od:      a – površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje (12,00 m2)

b – površine za postavu ugostiteljske terase (25,00 m2)

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 3.700,00 kuna,

-       korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,

-       korisnik je dužan pridržavati se odredba priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

 

2.    Lokacija 2.

-       namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost,

-       lokacija se sastoji od:      a – površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje (20,00 m2)

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 2.000,00 kuna

-       korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,

-       korisnik je dužan pridržavati se odredba priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

 

3.    Lokacija 3.

-       namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost,

-       lokacija se sastoji od:      a – površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje (15,00 m2)

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 1.500,00 kuna

-       korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,

-       korisnik je dužan pridržavati se odredba priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

 

4.    Lokacija 4.

-       namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost,

-       lokacija se sastoji od:      a – površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje (20,00 m2)

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 2.000,00 kuna

-       korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,

-       korisnik je dužan pridržavati se odredba priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

 

 

 

5.    Lokacija 5.

-       namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost,

-       lokacija se sastoji od:      a – površine za postavu ugostiteljskog šanka i kuhinje (30,00 m2)

b – površine za postavu ugostiteljske terase (50,00 m2)

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 8.000,00 kuna

-       korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,

-       korisnik je dužan pridržavati se odredba priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

 

6.    Lokacija 6.

-       namjena lokacije: ugostiteljska djelatnost (dozvoljena je prodaja fritula i dr. vrsta uštipaka i palačinki),

-       korisnik lokacije može koristiti štand maksimalne dimenzije 3,00 x 2,00 m,

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 600,00 kuna,

-       korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju,

-       korisnik je dužan pridržavati se odredba priloga II. poglavlja III. Uredbe (EZ) br.852/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrani i dr. pozitivnih propisa.

 

7.    Lokacija 7.

-       namjena lokacije: trgovačka djelatnost (dozvoljena je prodaja bombona, kokica i šećerne vate),

-       korisnik lokacije može koristiti štand maksimalne dimenzije 3,00 x 1,50 m,

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 900,00 kuna

-       korisnik lokacije na korištenje dobiva priključak na el. instalaciju

 

8.    Lokacija 8.

-       namjena lokacije: trgovačka djelatnost (dozvoljena je prodaja plodina i kokica),

-       korisnik lokacije može koristiti štand maksimalne dimenzije 2,00 x 1,00 m,

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 400,00 kuna

 

9.    Lokacija 9.

-       namjena lokacije: trgovačka djelatnost (dozvoljena je prodaja balona punjena helijem),

-       korisnik lokacije može koristiti max 2,00 m2 površine

-       početni iznos poreza na korištenje javne površine iznosi 400,00 kuna

 

Plan i raspored lokacija je određen grafičkim prikazom

 

OPĆI UVJETI:

- ponude za korištenje javne površine daju se isključivo za obje manifestacije kao jedna ponuda,

            - dodijeljene lokacije se moraju koristiti sukladno utvrđenoj namjeni, u skladu sa Odlukom o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina, te drugim pozitivnim propisima,

- nije dozvoljeno davanje dodijeljenih lokacija u podzakup.

U slučaju nepoštivanja, prethodno navedenih uvjeta, Grad Labin ima pravo ukinuti Rješenje o korištenju dodijeljenih javne površine bez prava na naknadu štete.    

 
SADRŽAJ PISANE PONUDE:                                                                 

1.      Uredno ispunjeni obrazac za ponudu,

2.      Izvadak iz Registra Trgovačkog suda ili Obrtnog registra ili Registra domaće radinosti ili Registra OPG-a,

3.      Potvrda nadležnog odjela Gradske uprave o podmirenim obvezama prema Gradu Labinu po bilo kojoj osnovi,

4.      Dokaz o uplaćenoj jamčevini,

5.      Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za pokretne objekte (vrijedi samo za Lokaciju 6. i 7.)

Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Labina: HR 4523400091822200000 – jamčevina za korištenje javne površine, s pozivom na broj HR 68 – 1740 – OIB, u visini od 50% početnog iznosa poreza na korištenje javne površine.

 DOSTAVA PONUDE:

           Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Labin, Titov trg 11 "NE OTVARATI - manifestacije u Labinu 2019".

            Rok za predaju ponuda ističe 8 (osmi) dan od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 13. lipnja 2019. godine u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

            U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

            Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

 

INFORMACIJE:

            Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisani poziv zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, na telefon 866-863, 099 2108546 ili e-mail:komunalni.odjel@labin.hr

Cjelokupni Javni poziv i pripadajuće priloge preuzmite u prilogu.

Prilozi