Pretraživanje

Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacija 16. FEŠTA PETROVA i NOĆ GRADA LABINA

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst i 8/13.), članka 7. Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 17/17. i . i 2/18.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacija

-       16. FEŠTA PETROVA – 30. lipanj 2018. godine

-       NOĆ GRADA LABINA – 11. kolovoza 2018. godinePlan i raspored lokacija je određen grafičkim prikazom

 
OPĆI UVJETI:

- ponude za korištenje javne površine daju se isključivo za obje manifestacije kao jedna ponuda,
- dodijeljene lokacije se moraju koristiti sukladno utvrđenoj namjeni, u skladu sa Odlukom o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina, te drugim pozitivnim propisima,
- nije dozvoljeno davanje dodijeljenih lokacija u podzakup.

 
U slučaju nepoštivanja, prethodno navedenih uvjeta, Grad Labin ima pravo ukinuti Rješenje o korištenju dodijeljenih javne površine bez prava na naknadu štete.    

 
SADRŽAJ PISANE PONUDE:                                                                 

1.      Uredno ispunjeni obrazac za ponudu,

2.      Izvadak iz Registra Trgovačkog suda ili Obrtnog registra ili Registra domaće radinosti ili Registra OPG-a,

3.      Potvrda nadležnog odjela Gradske uprave o podmirenim obvezama prema Gradu Labinu po bilo kojoj osnovi,

4.      Dokaz o uplaćenoj jamčevini,

5.      Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za pokretne objekte (vrijedi samo za Lokaciju 6. i 7.)

Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Labina: HR 4523400091822200000 – jamčevina za korištenje javne površine, s pozivom na broj HR 68 – 1740 – OIB, u visini od 50% početnog iznosa poreza na korištenje javne površine.

DOSTAVA PONUDE:

Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Labin, Titov trg 11 "NE OTVARATI - manifestacije u Labinu 2018".

Rok za predaju ponuda ističe 8-og dana od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 21. lipnja 2018 u 12:00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.          

U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

Cjelokupni tekst natječaja, plan i raspored lokacija te obrazac prijave preuzmite u prilogu.
 

Prilozi


;