Pretraživanje

Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija u Rapcu za 2022.

Petak, 04. Ožujka 2022. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), i članka 4. Odluke o korištenju javnih površina ("Službene novine Grada Labina" broj 14/19.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija u Rapcu za 2022. godinu.

 
PREDMET JAVNOG POZIVA:

Davanje na korištenje javne površine za postavu privremenih objekata i naprava u Rapcu:

 1.    Lokacija 2

-       namjena lokacije: prodaja svih vrsta suvenira, bižuterije i ostale galanterijske robe

-       početni iznos poreza 25.000,00 kuna/godišnje

Ostali uvjeti: :

-       korisnik lokacije na korištenje dobivaju kiosk sa električnom instalacijom (ponuđači mogu razgledati kiosk, uz prethodnu najavu),

-       izvan kioska nije dozvoljeno postavljanje dodatnih naprava,

-       nije dozvoljena prodaja prehrambenih proizvoda, napitaka, voća i povrća,

-       nije dozvoljena izmjena vanjskog izgleda i oblika kioska.

 
2.    Lokacija 1 i 8

 -       namjena lokacije: iznajmljivanje električnih romobila putem mobilne aplikacije za android i iOS

-       početni iznos poreza 20.160,00 kuna


OPĆI UVJETI:

-       javna površina daje se na korištenje na rok od jedne (1) nedjeljive godine (od dana pravomoćne Odluke o najpovoljnijoj ponudi do 31. prosinca 2022. godine), osim za lokaciju za iznajmljivanje el. romobila koja se daje na korištenje u razdoblju od 15. travnja do 01. listopada, uz mogućnost produženja sukladno Odluci o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina,

-       dodijeljena lokacija se mora koristiti sukladno utvrđenoj namjeni, u skladu sa Odlukom o komunalnom redu, Odlukom o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina, te drugim pozitivnim propisima,

-       nije dozvoljeno davanje dodijeljene lokacije u podzakup,

U slučaju nepoštivanja, prethodno navedenih uvjeta, Grad Labin može oduzeti pravo korištenja dodijeljene javne površine bez prava na povrat uplaćenih sredstava, te korisnik neće imati pravo sudjelovanja u natječajima za dodjelu javnih površina.

SADRŽAJ PISANE PONUDE:

1.    Uredno ispunjeni obrazac za ponudu,

2.    izvadak iz registra Trgovačkog suda ili Obrtnog registra/obrtnica ili prijava u Registar poreznih obveznika – obrazac RPO (za djelatnosti slobodnih zanimanja) ili drugi odgovarajući dokument izdan od strane nadležnog tijela kojim se dokazuje obavljanje registrirane djelatnosti,

3.    Potvrda Upravnog odjela za proračun i financije Grada Labina o podmirenim obvezama prema Gradu Labinu po bilo kojoj osnovi,

4.    Dokaz o uplaćenoj jamčevini,

Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Labina: HR 4523400091822200000 – jamčevina za korištenje javne površine, s pozivom na broj HR 68 – 1740 – OIB, u visini od 50% početnog iznosa poreza na korištenje javne površine.

DOSTAVA PONUDE:

           Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima, a podnosi se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom "NE OTVARATI – ponuda za dodjelu lokacije u Rapcu" adresiranu na Grad Labin, Titov trg 11, a unutarnja sa imenom, prezimenom i adresom ponuditelja.

            Rok za predaju ponuda ističe 8 (osmi)  dan od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

            U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

            Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

INFORMACIJE:

            Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisani poziv zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, na telefon 866-863, 099 210 8546 ili e-mail: komunalni.odjel@labin.hr


Cjelokupni Javni poziv te pripadajuće dokumente i obrazac zahtjeva preuzmite u prilogu.

Prilozi