Pretraživanje

Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija u Rapcu za 2021

Ponedjeljak, 07. Lipnja 2021. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.) i članka 4. Odluke o korištenju javnih površina ("Službene novine Grada Labina" broj 14/19.), Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za dodjelu lokacija u Rapcu za 2021. godinu.

 

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Davanje na korištenje javne površine za postavu privremenih objekata i naprava u Rapcu:

 

1.    Lokacija 9

-       namjena lokacije: izrada privremenih tetovaža

-       početni iznos poreza 20.000,00 kuna/godišnje

Ostali uvjeti:

-       korisnik lokacije može koristiti stand maksimalne dimenzije 2,00/1,00 m

 

Lokacija je određena grafičkim prikazom i sastavni je dio ovog javnog poziva.

 

OPĆI UVJETI:

-       javna površina daje se na korištenje na rok od jedne (1) nedjeljive godine (od dana pravomoćne Odluke o najpovoljnijoj ponudi do 31. prosinca 2021. godine), uz mogućnost produženja sukladno Odluci o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina,

-       dodijeljena lokacija se mora koristiti sukladno utvrđenoj namjeni, u skladu sa Odlukom o komunalnom redu, Odlukom o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina, te drugim pozitivnim propisima,

-       nije dozvoljeno davanje dodijeljene lokacije u podzakup,

DOSTAVA PONUDE:

           Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima, a podnosi se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom "NE OTVARATI – ponuda za dodjelu lokacije u Rapcu" adresiranu na Grad Labin, Titov trg 11, a unutarnja sa imenom, prezimenom i adresom ponuditelja.

            Rok za predaju ponuda ističe 8 (osmi)  dan od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

            U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

            Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme otvaranja ponuda.

Otvaranje ponuda neće biti javno, iz razloga što je gradska uprava Grada Labina ograničila rad sa strankama, a radi prevencije širenja koronavirusa (COVID 19).
 

Detaljnije u Pozivu u prilogu.

Prilozi