Pretraživanje

Javni poziv za korištenje reklamnog pulta

Utorak, 12. Srpnja 2022. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), članka 7. Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 17/17., 2/18, i 13/18.), članka 8. stavak 2. Odluke o reklamiranju na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 13/18.) Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje Javni poziv za korištenje reklamnog pulta.

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Davanje na korištenje velikog reklamnog pulta, za lokaciju broj 37. sukladno Planu lokacija za postavku reklamnih predmeta oznake KLASA: 022-05/18-01/2-386 URBROJ: 2144/01-01-18-1 od 5. prosinca 2018. godine.

1.    Lokacija 37. – veliki reklamni pult u Rapcu O. M. Tita, k.č. 1066 k.o. Rabac

-       početni iznos poreza 3.200,00 kuna/godišnje

Lokacije su određene grafičkim prikazom i sastavni su dio ovog javnog poziva.
 

OPĆI UVJETI:

- dodijeljena lokacija se mora koristiti sukladno utvrđenoj namjeni, u skladu sa Odlukom o reklamiranju na području Grada Labina i Javnim pozivom

- na natječaj se mogu javiti samo pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na pomorskom dobru – prijevoz putnika podmornicom, organiziranje izleta brodom i djelatnost turističke agencije,

- postojeći korisnici velikog reklamnog pulta ne mogu sudjelovati na natječaju,

- nije dozvoljeno davanje dodijeljene lokacije u podzakup,

- korisnik dobiva na korištenje reklamni uređaj (fotografija je sastavni dio ovog poziva),

- sve troškove izrade i montiranja reklamnog uređaja te njegovog uklanjanja snosi Grad Labin,

- javna površina daje se na korištenje na rok od jedne (1) nedjeljive godine, uz mogućnost produženja sukladno Odluci o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina.

 
U slučaju nepoštivanja, prethodno navedenih uvjeta, Grad Labin može oduzeti pravo korištenja dodijeljene javne površine bez prava na povrat uplaćenih sredstava, te korisnik neće imati pravo sudjelovanja u natječajima za dodjelu javnih površina.

INFORMACIJE:

Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisani poziv zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, na telefon 866-863 ili e-mail: komunalni.odjel@labin.hr.

Cjelokupni tekst Poziva i pripadajuće obrasce preuzmite u prilogu.

Prilozi