Pretraživanje

Javni poziv za korištenje reklamnih pultova

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst i 2/20.), članka 4. Odluke o korištenju javnih površina ("Službene novine Grada Labina" broj 14/19.) i članka 8. stavak 2. Odluke o reklamiranju na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 13/18.) Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje Javni poziv za korištenje reklamnih pultova.

 

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Davanje na korištenje reklamnog pulta broj 9. sukladno Planu lokacija za postavku reklamnih predmeta oznake KLASA: 022-05/18-01/2-386 URBROJ: 2144/01-01-18-1 od 05. prosinca 2018. godine.

 

1.    Lokacija 9. – mali reklamni pult u Rapcu O. M. Tita, k.č. 1066 k.o. Rabac

-       početni iznos poreza 1.250,00 kuna/godišnje

 

Lokacija je određena grafičkim prikazom i sastavni je dio ovog javnog poziva.


DOSTAVA PONUDE:

           Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima, a podnosi se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom "NE OTVARATI – ponuda za korištenje reklamnog pulta" adresiranu na Grad Labin, Titov trg 11, a unutarnja sa imenom, prezimenom i adresom ponuditelja.

            Rok za predaju ponuda ističe 8 (osmi) dan od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

            U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

            Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

Cjelokupni poziv te pripadajuće obrasce preuzmite u prilogu.
 

Prilozi


;