Pretraživanje

Javni poziv za korištenje reklamnih pultova

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. - lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18. I 5/19. – pročišćeni tekst), članka 7. Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 17/17., 2/18, i 13/18.), članka 8. stavak 2. Odluke o reklamiranju na području Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 13/18.) Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje JAVNI POZIV za korištenje reklamnih pultova

 
PREDMET JAVNOG POZIVA:

Davanje na korištenje reklamnih pultova, za lokacije broj 5., 7. i 37. sukladno Planu lokacija za postavku reklamnih predmeta oznake KLASA: 022-05/18-01/2-386 URBROJ: 2144/01-01-18-1 od 05. prosinca 2018. godine.

 
1.    Lokacija 5. – mali reklamni pult u Rapcu O. M. Tita, k.č. 1066 k.o. Rabac

-       početni iznos poreza 1.250,00 kuna/godišnje

 

2.    Lokacija 7. – mali reklamni pult u Rapcu O. M. Tita, k.č. 1066 k.o. Rabac

-       početni iznos poreza 1.250,00 kuna/godišnje

 

3.    Lokacija 9. – mali reklamni pult u Rapcu O. M. Tita, k.č. 1066 k.o. Rabac

-       početni iznos poreza 1.250,00 kuna/godišnje

 

4.    Lokacija 37. – veliki reklamni pult u Rapcu O. M. Tita, k.č. 1066 k.o. Rabac

-       početni iznos poreza 3,200,00 kuna/godišnje

 

Lokacije su određene grafičkim prikazom i sastavni su dio ovog javnog poziva.

 

OPĆI UVJETI:

- dodijeljena lokacija se mora koristiti sukladno utvrđenoj namjeni, u skladu sa Odlukom o reklamiranju na području Grada Labina,

- na natječaj se mogu javiti samo pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na pomorskom dobru,

- postojeći korisnici malog reklamnog pulta ne mogu sudjelovati na natječaju, a ponuditelji mogu dobiti na korištenje samo jednu lokaciju,

- nije dozvoljeno davanje dodijeljene lokacije u podzakup,

- korisnik dobiva na korištenje reklamni uređaj (fotografija je sastavni dio ovog poziva),

- sve troškove izrade i montiranja reklamnog uređaja te njegovog uklanjanja snosi Grad Labin,

- javna površina daje se na korištenje na rok od jedne (1) nedjeljive godine, uz mogućnost produženja sukladno Odluci o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina.

 
U slučaju nepoštivanja, prethodno navedenih uvjeta, Grad Labin može oduzeti pravo korištenja dodijeljene javne površine bez prava na povrat uplaćenih sredstava, te korisnik neće imati pravo sudjelovanja u natječajima za dodjelu javnih površina.

 

SADRŽAJ PISANE PONUDE:                                                                 

1.    Uredno ispunjeni obrazac za ponudu,

2.    Presliku izvatka iz sudskog/obrtnog registra iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti iz poziva,

3.    Potvrda Upravnog odjela za proračun i financije Grada Labina o podmirenim obvezama prema Gradu Labinu po bilo kojoj osnovi,

4.    Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru za 2019. godinu – (dostavlja ponuditelj za mali reklamni pult)

5.    Dokaz o vlasništvu brodice za prijevoz putnika ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja brodice za prijevoz putnika (dostavlja ponuditelj za veliki reklamni pult)

6.    Dokaz o uplaćenoj jamčevini,

 

Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Labina: HR 4523400091822200000 – jamčevina za korištenje javne površine, s pozivom na broj HR 68 – 1740 – OIB, u visini od 50% početnog iznosa poreza na korištenje javne površine.

 

DOSTAVA PONUDE:

Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima, a podnosi se u dvostrukim zatvorenim omotnicama: vanjska s naznakom "NE OTVARATI – ponuda za korištenje reklamnog pulta" adresiranu na Grad Labin, Titov trg 11, a unutarnja sa imenom, prezimenom i adresom ponuditelja.

Rok za predaju ponuda ističe 8 (osmi) dan od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 13. lipnja 2019. godine u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

 IZBOR PONUDITELJA:

Najpovoljnijeg ponuditelja izabrati će se temeljem slijedećeg bodovanja uz ispunjenje uvjeta iz ovog natječaja:

1.   sjedište trgovačkog društva ili obrta na području Grada Labina                  10 bodova      

2.    okolnost da je ponuditelj bio raniji korisnik lokacije i uz uvjet da

je uredno izvršavao  ugovorne obveze                                                       15 bodova

3.    ponuđena naknada:                                                     

za svakih 1.000,00 (tisuću) kuna preko početne cijene                                5 bodova

            Ukoliko ponuditelji po izvršenom bodovanju imaju jednak broj bodova, izabrat će se ponuditelj čija je ponuda sadrži najviši ponuđeni iznos.

            Ukoliko je ponuditelj najpovoljniji na više lokacija dobit će na korištenje lokaciju za koju je nudio najviši iznos, dok će se druge lokacije za koje je taj ponuditelj utvrđen najpovoljnijim iste dodijeliti sljedećem najpovoljnijem ponuditelju. Ukoliko je najpovoljniji ponuditelj na više lokacija  ponudio jednake iznose, odabir lokacije koja će biti dodijeljena izvršit će Grad Labin.         

Gradonačelnik Grada Labina zadržava pravo da ne prihvati ni jednu ponudu.

            Odluku o izboru najpovoljnije ponude za dodjelu javne površine na korištenje reklamnog pulta donosi Gradonačelnik.

Na temelju Odluke iz prethodnog stavka, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom donosi Rješenje o porezu na korištenje javne površne, u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ponuditeljima koji ne uspiju u javnom pozivu, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnije ponude, dok se onom ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uračunava u visinu poreza za korištenje javne površine.

Ponuditelju koji odustane od ponude do javnog otvaranja ponuda, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja izjave o odustanku od ponude.

Ponuditelj koji odustane od ponude nakon javnog otvaranja ponuda nema pravo na povrat jamčevine.

 
INFORMACIJE:

Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisani poziv zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, na telefon 866-863, 099 2108546 ili e-mail:komunalni.odjel@labin.hr

Prilozi


;