Pretraživanje

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Labina

Četvrtak, 15. Listopada 2020. - 0:00

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 29. rujna je donesena Odluka o objavljivanju Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Labina.

Kandidature za članove i zamjenike Savjeta mladih mogu isticati udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 30 mladih). Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće Grada Labina na vrijeme od tri godine.

Kandidature se dostavljaju na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove, Titov trg 11, 52 220 Labin, s naznakom „Kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Labina“ u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Labina, tj. do 30. listopada 2020.

Savjet mladih Grada Labina savjetodavno je tijelo Grada Labina koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Labina, te u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Grada Labina. Savjet mladih Grada Labina broji 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i članovi.

Zakon o Savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14 .) obvezao je jedinice lokalne samouprave na osnivanje Savjeta mladih kao savjetodavnih tijela jedinica lokalne samouprave sa ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život tih jedinica. Pod mladima se razumijevaju osobe u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života koji imaju prebivalište ili boravište na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se isti osniva.

Javni poziv i obrasci prijave dostupni u privitku.

Prilozi