Pretraživanje

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima i obrtnicima za stipendiranje učenika i studenata sa područja grada Labina u školskoj godini 2021/2022.

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj  9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21) i Programa jačanja gospodarstva za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu („Službene novine Grada Labina“ br. 18/20., 7/21), Gradonačelnik Grada Labina 2. studenoga 2021. godine, raspisuje Izmjenu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima i obrtnicima za stipendiranje učenika i studenata sa područja grada Labina u školskoj godini 2021/2022.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora kao financijska pomoć poduzetnicima i obrtnicima za stipendiranje učenika i studenata sa područja Grada Labina u školskoj/studijskoj godini 2021/2022.

Cilj je podizanje kvalitete stručne prakse, veći broj stipendista tijekom obrazovanja te motiviranje mladih za zapošljavanjem na području grada Labina nakon završenog školovanja

Financijska sredstva za realizaciju navedenog Javnog poziva  osigurana su u Programu jačanja gospodarstva Grada Labina za 2021. godinu u iznosu od 60.000,00 kuna te će se planirati i u Programu jačanja gospodarstva Grada Labina za 2022. godinu u iznosu koji će se definirati naknadno.

Za školsku godinu 2021/2022. planira se odobrenje ukupno 15 bespovratnih potpora za sufinanciranje  učeničkih i studentskih stipendija od čega je 5 bespovratnih potpora rezervirano isključivo za učenike koji se školuju za obrtnička zanimanja pri strukovnim školama.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 08. prosinca 2021. godine.

Informacije se mogu zatražiti telefonom na broj 052/ 866 817, e-poštom na patricija.terkovic@labin.hr u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte.

Zahtjev za dodjelu bespovratne potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte, Titov trg 11, 52 220 Labin,  osobnom predajom u pisarnicu Grada Labina na istoj adresi ili dostavom elektronskim putem na adresu patricija.terkovic@labin.hr  pod nazivom „Bespovratne potpore za stipendiranje učenika i studenata“

Cjelokupni tekst poziva i pripadajuće obrasce preuzmite u prilogu.

Prilozi


;