Pretraživanje

Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova na području grada Labina u 2022. godini

Petak, 04. Ožujka 2022. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj  9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21), Gradonačelnik Grada Labina 04. ožujka 2022. godine, raspisuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova na području grada Labina u 2022. godini

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja krovnog pokrova koji sadrži azbest na području grada Labina u 2022. godini.

Financijska sredstva za realizaciju navedenog Javnog poziva osigurana su u proračunu Upravnog odljela za gospodarstvo i EU projekte Programu Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u iznosu od 50.000,00 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja sredstava odnosno do 01. prosinca 2022. godine.

Ostale informacije mogu se zatražiti telefonom na broj 052/ 866 817, e-poštom na alek.dragojevic@labin.hr u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte.

Zahtjev za dodjelu jednokratne potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na adresu: Grad Labin, Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte, Titov trg 11, 52 220 Labin,  osobnom predajom u pisarnicu Grada Labina na istoj adresi ili dostavom elektronskim putem na adresu alek.dragojevic@labin.hr pod nazivom „Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova na području grada Labina u 2022. godini„

Cjelokupni javni poziv te pripadajuće obrasce preuzmite u prilogu.

Prilozi