Pretraživanje

Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradevinu infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije elektricne energije

Petak, 31. Srpnja 2015. - 8:05

Upravni odjel za prostorno uredenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina – Odsjek za prostorno uredenje i gradnju, na temelju clanka 142. Zakona o prostornom uredenju ( NN 153/13), rješavajuci po zahtjevu HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu elektricne energije, Elektroistra Pula - Pogon Labin  HR-52220 Labin, Pulska 1, objavljuje Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole  za gradevinu infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije elektricne energije, 3. skupine – KB 20 kV TS 35/10(20) kV STARCA – TS 10(20)/0,4kV Presika 1.

Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole na katastarskim cesticama k.c.br. 750/3, 750/38, 750/11, 752, 750/1, 751/2, 1163/1, 805, 806, 807, 804, 836, 844, 846/1, 855/4, 856, 855/1, 886, 855/6, 853/2, 1167, 887 k.o. Novi Labin na podrucju Grada Labina .

Uvid u spis može se izvršiti dana 11. kolovoza 2015. godine u vremenu od  09,00 do 11,00 sati  u prostorijama Odsjeka za prostorno uredenje i gradnju Grada Labina, Titov trg  11, III kat, soba br. 29.


Prilozi