Pretraživanje

Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2023. godinu

Srijeda, 11. Siječnja 2023. - 0:00

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst i 2/20),  sukladno Programu jačanja gospodarstva za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 16/22.), te temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26./15.) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16. i 2/16.), Gradonačelnik Grada Labina 11. siječnja 2023. godine, objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2023. godinu.

 
Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte Grada Labina poziva udruge i ostale neprofitne organizacije da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama koji doprinose razvoju malog gospodarstva na području Grada Labina.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program, projekt i/ili manifestaciju za sljedeća prioritetna područja:

  • promicanje poduzetničkog razmišljanja i razvoj novih poduzetničkih ideja
  • poticanje green and smart, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog gospodarstva
  • razvoj turizma kroz poboljšanje kvalitete i ponude turističke destinacije Rabac – Labin

 

2. Udruge i ostale neprofitne organizacije mogu prijaviti programe, projekte i/ili manifestacije koji/e sadrže slijedeće aktivnosti:

  • oblikovanje i provođenje programa edukacija s ciljem samozapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta
  • jačanje vještine i kompetencija marginaliziranih skupina, osobito slabije obrazovanih, mladih osoba, nezaposlenih žena, te osoba s dodatnim potrebama
  • poticanje inovacija i kreativnih industrija
  • umrežavanje i povezivanje poduzetnika kroz brendiranje i promociju autohtonih proizvoda
  • proširenje sadržaja turističke ponude sa svrhom produljenja turističke sezone (npr. aktivnosti na otvorenom, enogastronomska ponuda itd.)
  • osmišljavanje, razvijanje i provođenje programa privlačenja domaćih i inozemnih turista.

 
3. Ukupno planirana vrijednost natječaja je 1.991 EUR, odnosno bit će sklopljena indikativno tri (3) Ugovora u rasponu od 133 EUR do maksimalno 663  EUR odnosno 664 EUR (664X2, 663X1) s time da isti prijavitelj može prijaviti dva (2) različita projekta.

4. Rok za podnošenje prijedloga programa / projekata / manifestacija je 30 dana od dana objave Natječaja.


Natječajnu dokumentaciju u papirnatom obliku (jedan izvornik) treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u Pisarnici Grada Labina) na sljedeću adresu:

GRAD LABIN

Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

(NE OTVARAJ – Prijava za JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2023. godinu) Titov trg 11,  52220 Labin

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2023. godinu.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: natjecaj.udruge@labin.hr i to do 27. siječnja 2023. godine.

Cjelokupni tekst Natječaja te popratnu dokumentaciju preuzmite u prilogu.

 

Prilozi