Pretraživanje

Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija za 2019. godinu - Razvoj civilnog društva

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10.- lektoriran tekst, 8/13. i 3/16), sukladno Proračunu Grada Labina za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 16/18.), te temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.), članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.) Gradonačelnik Grada Labina 18. siječnja 2019. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija za 2019. godinu - Razvoj civilnog društva

UVOD
1. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Labina poziva udruge i ostale neprofitne organizacije da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama udruga građana, a koji doprinose razvoju civilnog društva na području Grada Labina.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program, projekt i/ili manifestaciju za slijedeća prioritetna područja:

1. Promicanje vrijednosti i čuvanje tradicije NOB-a i Domovinskog rata
- Skrb za sudionike i žrtve rata
- Pozitivna percepcija javnosti

2. Unapređenje života osoba starije životne dobi
- Ostvarivanje društvenih i materijalnih interesa umirovljenika
- Poboljšanje materijalnog i društvenog standarda u skladu s pravom umirovljenika na uživanje u stečenim pravima
- Međusobna suradnja i pomoć

3. Očuvanje karnevalskih običaja
- Organizacija karnevalskih svečanosti

4. Djeca i mladi
- organiziranje slobodnog vremena
- poticanje mladih na volonterstvo
- promocije edukacijskih programa i zdravih stilova života

5. Zaštita životinja
- zbrinjavanje, udomljavanje i liječenje napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca
- provođenje propisanih mjera nad napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima
- sprečavanje razmnožavanja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca
- edukacija i razvijanje svijesti javnosti, osobito mladih, o zaštiti i odgovornom držanju životinja


6. Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti
- zaštita endemskih vrsta, ljekovitog i samoniklog bilja, šumskih plodova i gljiva
- unapređenje i razvoj pčelarstva

Udruge i ostale neprofitne organizacije mogu prijaviti programe, projekte i/ili manifestacije koji/e sadrže slijedeće aktivnosti:
- organiziranje i održavanje predavanja, radionica, savjetovanja sa tematikom iz prioritetnih područja
- nabavka opreme namijenjene isključivo provedbi programa i projekta
- promotivne aktivnosti i senzibiliziranje javnosti vezano za tematiku iz prioritetnih područja
- promidžba i vidljivost

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 114.000,00 kn, odnosno biti će sklopljena indikativno do 15 Ugovora u rasponu od 1.000,00 do 35.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa / projekata / manifestacija je 30 dana od dana objave Natječaja.

NAČIN PRIJAVE
Natječajnu dokumentaciju u papirnatom obliku (jedan izvornik) treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u Pisarnici Grada Labina) na sljedeću adresu:

GRAD LABIN
Upravni odjel za društvene djelatnosti
(NE OTVARAJ- Prijava za JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa / projekata
udruga i neprofitnih organizacija za 2019. godinu - Razvoj civilnog društva)
Titov trg 11, 52 220 Labin

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija za 2019. godinu – Razvoj civilnog društva.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: natjecaj.udruge@labin.hr

Natječajnu dokumentaciju preuzeti u prilogu.

Prilozi


;