Pretraživanje

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2019. godinu

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10.- lektoriran tekst, 8/13.i 3/16.), sukladno Socijalnom programu Grada Labina za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 16/18.), te temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.) Gradonačelnik Grada Labina 18. siječnja 2019. godine objavljuje JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2019. godinu

UVOD

1. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Labina poziva udruge i ostale neprofitne organizacije da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama koji doprinose području socijalne skrbi i zdravstva na području Grada Labina.
Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program, projekt i/ili manifestaciju za slijedeća prioritetna područja:

1. unapređenje života osoba starije životne dobi
– razvoj izvaninstitucionalnog oblika skrbi (pomoć i njega u kući)
- organizirano provođenje slobodnog vremena

2. rad s osobama s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju
- unaprjeđenje života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju
- unapređenje kvalitete života odraslih osoba s intelektualnim teškoćama i psihičkim oboljenjima i prevencija institucionalizacije
- provođenje programa inkluzije i integracije društvenih skupina u zajednici,
- povećanje mogućnosti zapošljavanja
- pozitivno utjecanje na percepciju društva prema osobama s invaliditetom kroz organizaciju javnih aktivnosti i obilježavanja važnih datuma vezanih za osobe s invaliditetom

3. rad s ovisnicima i podrška obiteljima s teškoćama
- poboljšanje kvalitete života i podrška obiteljima s teškoćama
- prevencija ovisnosti i rehabilitacija ovisnika o alkoholu i podrška njihovim obiteljima

4. prevencija i unaprjeđenje zaštite zdravlja
- provođenje preventivnih aktivnosti u cilju očuvanja zdravlja
- unaprjeđenje zaštite zdravlja
- pomoć u rehabilitaciji liječenih osoba

Udruge i ostale neprofitne organizacije mogu prijaviti programe, projekte i/ili manifestacije koji/e sadrže slijedeće aktivnosti:
- organiziranje i održavanje predavanja, radionica, savjetovanja sa tematikom socijalne skrbi i zdravstva
- nabavka opreme namijenjene isključivo provedbi programa i projekta
- promotivne aktivnosti i senzibiliziranje javnosti vezano za zdrave načine življenja, prevenciju nastanka bolesti
- aktivnosti usmjerene na društvenu uključenost starijih osoba i osoba s invaliditetom
- aktivnosti usmjerene na uključenost i senzibiliziranje javnosti za problematiku osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju
- organiziranje i provođenje skrbi kroz pružanje humanitarne pomoći
- promidžba i vidljivost

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 88.350,00 kn, odnosno biti će sklopljena indikativno do 6 Ugovora u rasponu od 1.000,00 do 50.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa / projekata / manifestacija je 30 dana od dana objave Natječaja.

NAČIN PRIJAVE

13. Natječajnu dokumentaciju u papirnatom obliku (jedan izvornik) treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u Pisarnici Grada Labina) na sljedeću adresu:

GRAD LABIN

Upravni odjel za društvene djelatnosti

(NE OTVARAJ- Prijava za JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa / projekata

udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2019. godinu)

Titov trg 11, 52 220 Labin

 
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i  podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za sufinanciranje programa / projekata udruga i neprofitnih organizacija iz područja socijalne skrbi i zdravstva za 2019. godinu.

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: natjecaj.udruge@labin.hr

Natječajnu dokumentaciju preuzeti u prilogu.

Prilozi


;