Pretraživanje

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekta iz područja kulture za 2019.

Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9./09., 9./10. – lektoriran tekst, 8./13. i 3./16.), sukladno Programu promicanja kulture Grada Labina za 2019. godinu i projekciju za 2020. i 2021. godinu („Službene novine Grada Labina“ br.16./18.), te temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26./15.), članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 1/16., 2/16. i 14/16.) ) i Kulturne strategije Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br. 6/13.)  Gradonačelnik Grada Labina 18. siječnja 2019. objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekta iz područja kulture za 2019.

 
UVOD

1. Upravni odjel za društvene djelatnosti poziva udruge i ostale neprofitne organizacije, samostalne umjetnike te pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama koji doprinose razvoju kulture na području Grada Labina.

 Prijavitelj sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program, projekt i/ili manifestaciju za sljedeća prioritetna područja:

 • Likovna i galerijska djelatnost
 • Glazbena, plesna i filmska djelatnost
 • Književna djelatnost
 • Tradicijska djelatnost
 • Suvremena umjetnost i medijske kulture
 • Izdavačka djelatnost 
 • Očuvanje i njegovanje kulturnih običaja

 

2. Udruge i ostale neprofitne organizacije mogu prijaviti programe, projekte i/ili manifestacije koji/e sadrže slijedeće aktivnosti:

 • likovni i galerijski projekti 
 • poticanje aktivnosti s područja glazbe, glazbeno-scenske umjetnosti,
 • poticanje filmske i manifestacije izvedbene umjetnosti,
 • poticanje kulturno umjetničkog amaterizma i njegovanju folklornog izričaja
 • potpora djelatnosti puhačkog orkestra
 • jačanje i razvitak novih medijskih kultura,
 • zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara
 • poticanja kulturnog identiteta Grada, povijesnih ličnosti i njegovanje cakavice
 • izdavački projekti koji promoviraju jezik, običaje i kulturno nasljeđe Labina
 • izdavanje likovnih monografija labinskih umjetnika
 • izdavanje CD-a i DVD –a labinskih glazbenih skupina
 • promocija glazbe i kulture mladih neafirmiranih izvođača s područja Grada Labina
 • Organizacija karnevalskih svečanosti

 

3. Ukupno planirana vrijednost natječaja je 256.500,00 kn, odnosno bit će sklopljeno indikativno do 20 Ugovora u rasponu indikativno od 1.000,00 do 100.000,00 kuna.

 4. Rok za podnošenje prijedloga programa / projekata / manifestacija je 30 dana od dana objave Natječaja.

NAČIN PRIJAVE

13. Natječajnu dokumentaciju u papirnatom obliku (jedan izvornik) treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u Pisarnici Grada Labina) na sljedeću adresu:

GRAD LABIN

NE OTVARATI- Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture za 2019. Titov trg 11,  52220 Labin

 
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture za 2019.

 Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: loredana.rm@labin.hr i to do 17.veljače 2019. Natječajnu dokumentaciju preuzeti u prilogu.

Prilozi


;